Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

7 september 2023
12:45 - 13:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.


Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

N.B.: De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

Let op! Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 14 en zaak aan agendapunt 21.*

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • G. van den Brink (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Internationale Klimaatstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Kuik over de bestrijding van online seksueel misbruik en uitbuiting van alle kinderen opnemen als onderdeel van de SRGR-agenda (Kamerstuk 36200-XVII-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie syntheserapport Addressing Root Causes (ARC) programma

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Publiek Private Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opvolging toezegging, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 15 juni 2023, over mutaties op begrotingsartikel 5.4

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede steunpakket Oekraïne 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie van het amendement van het lid Van der Lee c.s. over het maximeren van de bijdrage aan eerstejaarsopvang uit het OS-budget en het compenseren van het exces ten behoeve van voedselzekerheid (Kamerstuk 36350-XVII-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inspanningen op het gebied van aanpak van Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake Engelstalige versie van de Afrikastrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over bezien of het wenselijk is om fluctuaties van het ODA-budget te reduceren (Kamerstuk 36200-XVII-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie d.d. 26 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Commissiedebat Afrikastrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Commissiedebat Wapenexportbeleid

  Te plannen na ontvangst van de jaarrapportage exportcontrolebeleid 2022.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Tweeminutendebat - Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Onderstaande zaken zijn reeds behandeld in het commissiedebat Beleidscoherentie voor Ontwikkeling d.d. 6 juli 2023. Daar is door het lid Hammelburg (D66) een tweeminutendebat aangevraagd. Het tweeminutendebat moet nog worden ingepland.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Overige ongeplande commissie activiteiten

  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan
  • Technische briefing systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting 
  • Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties 
  • Rondetafelgesprek Handel en Klimaat
  • Rondetafelgesprek Afrikastrategie
  -> Over de planning van deze activiteiten wordt besloten in de reguliere procedurevergadering van 14 september 2023.
   
   
 20. 20

  Voorstel tot verlenging Algemeen Preferentieel Stelsel (APS)

  De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 augustus 2023

  De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 5 oktober 2023

  De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Schriftelijk overleg Jaarvergadering Wereldbank

  De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overige geplande commissie-activiteiten Europa & Internationaal

  • di 14-11-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • wo 15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  -> In verband met overlap met het verkiezingsreces wordt over de planning van deze activiteiten besloten in de reguliere procedurevergadering van 14 september 2023.