Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • I. Kahraman (NSC)
 • W.L. Postma (NSC)
 • D. Ram (PVV)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • P. Bamenga (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissieregeling van werkzaamheden d.d. 21 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstelrondje staf en (nieuwe) woordvoerders

 3. 3

  Introductiedossier BuHa-OS

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers.
 4. 4

  Lijst controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023 (Onderdeel B Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking )

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brievenlijst particulieren

  Er zijn geen ingezonden brieven van particulieren. 
 6. 6

  Brievenlijst organisaties

 7. 7

  Geplande activiteiten commissie

  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
  • do 18-01-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 18-01-2024 15.00 - 17.30 Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel => Besluit: omzetten in een schriftelijk overleg
  • week 30-1 t/m 1-2 2024 Begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024 
  • do 01-02-2024 10.00 - 14.00 Jaarlijkse Ambassadeurs conferentie (extern)
  • do 01-02-2024 14.30 - 15.15 Procedurevergadering (eenmalig gewijzigde tijd)
  • do 01-02-2024 16.00 - 18.30 Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking => Besluit: omzetten in een schriftelijk overleg
  • do 15-02-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 15-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  voorjaarsreces: vrijdag 16 februari 2024 t/m maandag 26 februari 2024
  • do 29-02-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 14-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 28-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 11-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 25-04-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 25-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  meireces: vrijdag 26 april 2024 t/m maandag 13 mei 2024
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • wo 29-05-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
 8. 8

  Uitnodiging ambassadeursconferentie d.d. 1 februari 2024 aan Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Delegatie 13e Ministeriële Conferentie van de WTO

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek Algemene Rekenkamer voor een technische briefing inzake WASH-onderzoek

  Besluit: Na ontvangst van het onderzoek besluiten over het al dan niet inplannen van een technische briefing. 
  Noot: De ARK zal op 18 januari 2024 een onderzoek naar het Nederlandse WASH-beleid publiceren en heeft het verzoek gedaan dit onderzoek door middel van een technische briefing aan uw commissie te presenteren.
 11. 11

  Aanbieding advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' van AIV

 12. 12

  Verzoek Aidsfonds tot aanbieding petitie 'Stop anti-lhbtiq wetgeving'

 13. 13

  Voortgang Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie TNO rapport Strategische Ketenafhankelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Invulling nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. t.v.v. nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 (Kamerstuk 36435-XVII-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomst peilmoment sectorale samenwerking (IMVO) en update monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  HCSS rapport Advancing European mineral security: Insights from Dutch industry

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies Klimaatrechtvaardigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  IOB-evaluatie Klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel Periodieke Rapportages BHOS begrotingsartikel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende een tijdelijke ontheffing voorziening voor de periode dat mr. drs. E.N.A.J. Schreinemacher de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wegens haar zwangerschap en bevalling niet zal behartigen, houdende verlening van ontslag aan dr. G. Uslu als Staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap en houdende benoeming van drs. S.P.R.A. van Weyenberg tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Eerste steunpakket Oekraïne 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Decemberbrief BHOS-begroting 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met EU-voorstellen tussen 20 oktober en 13 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Werkprogramma van de Europese commissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Tweede nota van wijziging bij het Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan bij het bedrijven van buitenlandse handel (Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR Rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z20119 - Aan min. BuHa-OS inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024, 13-12-2023