Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

27 september 2023
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • R.M. Boucke (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overzicht activiteiten

  Besluit: De commissie heeft besloten de in het verkiezingsreces (vanaf 25 oktober 2023) tot installatie van de nieuwe Kamer geplande activiteiten uit te stellen. In de eerste procedurevergadering waarin de nieuw samengestelde commissie LNV bij elkaar komt zal over de planning van deze commissieactiviteiten een besluit genomen worden.

  Besluit: De commissie heeft besloten om het werkbezoek aan de Proefdierfaciliteit NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) na het verkiezingsreces in te plannen.

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)
  • Debat over het rapport van de Universiteit van Amsterdam over ammoniak en piekbelasters (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 21 september 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en natuur (CD 7/9)

  Geplande commissiedebatten:
  • di 10-10-2023 17.00 - 21.00 - Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • ma 16-10-2023 - Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23/24 oktober)
  • ma 13-11-2023 - Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20/21 november en Landbouw- en Visserijraad 11/12 december 

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (3 stukken op de agenda
  • Commissiedebat NVWA (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (1 stuk op de agenda)
  • Schriftelijk overleg EU-LNV (3 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • wo 4-10-2023 - Rondetafelgesprek Glyfosaat
  • wo 11-10-2023 - Technische briefing wetenschapstoetsen transitie in de landbouw
  • ntb - Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ntb - Werkbezoek MosaMeat
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb - Werkbezoek aan de Proefdierfaciliteit NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
 4. 4

  Verzoek Gimsel tot aanbieding petitie 'Houd ons voedsel gentech vrij' d.d. 26 september 2023

 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  35746 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Eindverslag onafhankelijke voorzitter traject Landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoeken commissie over het bericht “Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten: ‘Dit is zo krom’’’ en over het voornemen tot openstelling van de investeringsmodule van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) in relatie tot de recent verschenen inzichten inzake de emissiearme stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering toezegging transitie landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatierapporten WOT Natuur & Milieu en WOT Visserij Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Periodieke rapportage van het Kennis en innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Valstar over onder gecontroleerde omstandigheden proeverijen van kweekvlees mogelijk maken (Kamerstuk 274258-383)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openstelling energie-efficiëntie regeling en ophogen stilligregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een koude sanering van de garnalenvisserij voorkomen (Kamerstuk 32627-62)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezending rapport kottersanering in het kader van de sociaal-economische impactanalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van een kort geding dat een lelieteler in het Drentse Boterveen geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag spuiten op zijn lelievelden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ctgb-appreciatie op nieuwe versie van het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van de leden Vestering en Bromet over tegen de nieuwe Europese toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 21501-32-1570)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Programma’s DuurzaamDoor, Jong Leren Eten en de EU-Schoolregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  WUR-rapport 'Analyse extra beschikbaar voedsel bij vervanging van veevoergewassen op akkerland door voedselgewassen'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport inkoopverplichting van duurzame landbouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de brief van de Dierencoalitie en meerdere organisaties over het transitieonderzoek t.b.v. beleid rond eiwittransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van de NOS 'Notulen Timmermans: Adema wist dat mestuitzondering boeren zou stoppen'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang Bestuursovereenkomst Nitraat in Grondwaterbeschermingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake regels over 'oogsten en zaaien'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang van enkele onderwerpen van het mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - tweede kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Planning herziening pachtrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatierapport Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Dierenwelzijn gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat en tweeminutendebat, over dierproeven en de transitie naar proefdiervrije innovatie plaatsgevonden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Resterende antwoorden behorende bij de lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2023 (Kamerstuk 33835-215)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gecombineerde opgave 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken blauwtong

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Visserijraad 17-18 juli 2023 (Kamerstuk 21501-32-1561)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023 (eerste deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023 (tweede deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Unesco State of Conservation-rapport Waddenzee Werelderfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Nadere beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’ (Kamerstuk 35334-199)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rekening en Verantwoording 2022 van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Interdepartementaal Beleidsonderzoek Biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Greenpeace Nederland over de EU-verordening ontbossingsvrije producten

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Speciale uitgave Onderzoeksprogramma Biotechnologie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Fiche: Verordening Nieuwe Genomische Technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Verordening Bosbouwkundig teeltmateriaal en mededeling natuurlijke hulpbronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche: Verordening Plantaardig uitgangsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Invulling motie van het lid Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen (Kamerstuk 36200-VIII-113)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Wijzigingen in Bijlagen I, II en III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; Washington, 3 maart 1973

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake Aanvaarding van de Maatregelen, die in 2023 op basis van artikel IX van het op 1 december 1959 te Washington tot stand gekomen Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148) door de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) zijn aangenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 11 en 12 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 17-18 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 3-5 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanpassing beleid bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied en andere onderwerpen diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Besmetting met blauwtongvirus bij schapen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Stand van zaken besmettingen met blauwtongvirus in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken vogelgriep; risicobeoordeling en onderzoeksrapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Kamerrapportage Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op verzoek commissie over het tekort aan dierenartsen in relatie tot de eisen vanuit de Europese Unie inzake verplichtingen van het aantal dierenartsen volgens de nieuwe Europese verordening, over veterinary medicinal use (EU) 2023/361

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Intensiveringsplan preventie vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op brief Mythes over de Europese Natuurherstelwet ontkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Wolvenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Antwoorden op vragen commissie over de Verzamelbrief Natuur (Kamerstuk 33576-325)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Eerste Versie Integraal Beheerplan (IBP) Waddenzee en Verklaring Wilhelmshaven

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Quickscan ‘Effecten van het LNV-instrumentarium op natuur en biodiversiteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Appreciatie van de adviezen in de brieven van verschillende natuurorganisaties ten behoeve van het commissiedebat Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Nieuwe kritische depositiewaarden en actualisatie depositiecijfers

  Te behandelen:

  Loading data