Commissiedebat : Stikstofproblematiek OMGEZET IN PLENAIR DEBAT (gevraagd voor week 21/2)

De vergadering is geannuleerd

8 februari 2023
13:00 - 18:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op memo 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte' en rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op brief van de provincie Overijssel over handhaving PAS-meldingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen Werkgroep Follow-up Advies-Hordijk door de Taakgroep Ecologische Onderbouwing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’ (Kamerstukken 35334/32813, nr. 199)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoord op vragen, gesteld door het lid Van der Plas tijdens het debat over het Nederlands conceptplan voor het coronaherstelfonds op 10 mei 2022, over het Programma Natuur in het Herstel- en Veerkrachtplan,

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Sectorbijdragen stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport 'Verbetering van effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op rapport verbetering effectiviteit emissiearme stallen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging externe evaluatie RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over reikwijdte en tijdspad van een QuickScan en het onderzoek naar de laatste cijfers met betrekking tot de economische schade van de stikstofcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reflectie op het arrest van het Europese van Hof van Justitie van 10 november 2022 in de zaak Dansk Akvakultur/AquaPri

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en Nota van Antwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Correctie van de beantwoording van een vraag, gesteld tijdens het Vragenuur op 20 december 2022, over Schiphol actief aanspreken op het opkopen van boerderijen om stikstofruimte te verwerven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie

  Te behandelen:

  Loading data