Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

5 juli 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • N. Gündogan (Gündogan)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging NKI – AVL voor werkbezoek/rondleiding bij proefdierfaciliteit NKI

 4. 4

  35746 Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Landbouwbouwkwaliteitsbesluit 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling in verband met het opdragen van taken en bevoegdheden aan Stichting SKAL en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  36350-XIV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Gecombineerde opgave

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag informele Landbouw- en Visserijraad van 11-13 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift brief aan Dier&Recht over structureel ernstige dierverwaarlozing op probleembedrijven onder toeziend oog NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarbeeld 2022 en tussentijdse verantwoording 2023 NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage precisiefermentatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de analyse 'Vervoer van levende dieren in de EU: uitdagingen en kansen' van de Europese Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  OESO-rapport 'Policies for the future of farming and food in The Netherlands'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Innovatie en borging van emissiearme stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kennisgeving Pachtnormen 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023 (21501-32-1554)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het evaluatierapport van Berenschot over het functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de periode 2015 - 2021 (Kamerstuk 28286-1292)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie van de motie van het lid Van der Plas over nageschakelde technieken opnemen in de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Kamerstuk 30175, nr. 442)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op de resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023 (21501-32-1554)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzamelbrief natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  RIVM-rapport ‘Stand van zaken: Ammoniak van Zee. Tussenrapportage april 2023’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (Kamerstuk 36200-XIV-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport ‘Normeren en beprijzen van stikstofemissies – sturen op stikstof’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezeggingen externe evaluatie RIVM en onderzoek AERIUS

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering van de motie over extern salderen door Rijkswaterstaat en over voorlopers in de transitie van de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vormvereisten petities

  Besluit: Onderstaande materie en werkwijze inzake petities bespreken op de eerstvolgende strategische procedurevergadering van de commissie LNV. 
  Noot: N.a.v. de vorige procedurevergadering van de commissie is uitgezocht of er vormvereisten aan petities zijn gesteld. In artikel 5 van de Grondwet is het recht op petitie geregeld: "Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen." Aan de inhoud noch aan de hoedanigheid van de indiener worden eisen gesteld. De afweging of de commissie op verzoeken om petities aan te bieden in wil gaan is in feite een politieke afweging, die voorafgaand aan elke petitieaanbieding middels bespreking tijdens de procedurevergadering van de commissie kan worden gemaakt.
 35. 35

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66) op 29 november 2022)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)


  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)
  • Debat over de Provinciale programma’s landelijk gebied die voor 1 juli 2023 moeten worden ingediend (aangevraagd door het lid Bromet (GroenLinks) op 11 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 1/6)
  • Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)
  • Tweeminutendebat Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023  (SO 19/6)

  Geplande commissiedebatten:
  • wo 06-09-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • do 07-09-2023 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • di 10-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • di 31-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie
  • wo 08-11-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat EU LNV
  • wo 15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 20/21 november
  • do 16-11-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  • wo 06-12-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 11/12 december

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (1 stuk op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)
  • Commissiedebat NVWA (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (1 stuk op de agenda)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ma 10-07-2023 (14.00) - Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (17/18 juli)
  • di 11-07-2023 10.00 - 10.00 - Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren
  • wo 12-07-2023 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Nader verslag - Wijziging Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (35746)
  • ma 17-07-2023 (14.00) - Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (24/25 juli)
  • ma 28-08-2023 (14.00) - Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (3-5 september)
  • di 05-09-2023 (14.00) - Inbreng feitelijke vragen Voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgevingLNV
  • zo 10-09 t/m do 14-09 - Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland
  • wo 27-09-2023 12.30 - 13.45 Technische briefing CDM over 7e en a.s. 8e Actieproprogramma nitraatrichtlijn
  • ovb ma 2-10-2023 - Werkbezoek MosaMeat
  • wo 4-10-2023 - Rondetafelgesprek Glyfosaat
  • ma 9-10-2023 - Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ovb wo 11-10-2023 (12.30 - 13.30) - Technische briefing wetenschapstoetsen
  • ma 16-10-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23/24 oktober)
  • wo 1-11-2023 - Rondetafelgesprek Wolf
 36. 36

  Voortgang aanpak piekbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beëindiging onderhandelingen Landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Concept Landbouwakkoord en vervolgtraject

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op de verzoeken van de leden Klaver en Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 juni 2023, met betrekking tot het debat over het beëindigen van de onderhandelingen voor het Landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2023, over wat het klappen van het landbouwakkoord nu betekent voor de heronderhandelingen die zijn aangekondigd door het CDA

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Informatieverzoek m.b.t. Landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsreactie op rapporten Beter Leven Keurmerk 1 ster vleeskuikens

  Te behandelen:

  Loading data