Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

22 februari 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Podt (D66)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek tot aanbieding boek 'Met de pet rond' d.d. 21 februari 2023

 4. 4

  Verzoek Ambassade van Oekraïne, namens commissie voor Landbouw- en Grondbeleid van Oekraïense parlement, om gesprek over landbouwbeleid

 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-482)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Implementatie vier maatregelen zevende Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest vierde kwartaalrapportage 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie op de IKA-visketen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over de teelt van vezelgewassen bevorderen onder andere door het onderscheid tussen regio's in de financiële vergoeding per hectare in de ecoregeling weg te nemen (Kamerstuk 36200-XIV-99)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering moties over emissies landbouwexportproducten en ontwikkeling fossielvrije landbouwmachines

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 35334-218)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie artikel Het Financieele Dagblad en rapport EIB: betekenis van stikstofcrisis voor vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel toezending fiche: Herziening van het EU-initiatief inzake bestuivers; Een 'New Deal' voor bestuivers

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tussentijds verslag van de rapporteurs op het EU-voorstel verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) ((opnieuw) aangevraagd door het lid Teunissen op 29 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister voor Klimaat en Energie)
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 29 november 2022)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het bericht dat Rijkswaterstaat stikstofrechten van boeren opkoopt (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 17 november 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)

  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Dierenwelzijn buiten de veehouderij (CD d.d. 26/01) 
  • Tweeminutendebat Zoönozen en Dierziekten (CD d.d. 02/02)

  • Tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij (CD 9/2)

  Geplande commissiedebatten:
  • ma 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (24/25 april)
  • ma 24-05-2023 14.00 - 17.00 
  Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
  • ma 21-06-2023 14.00 - 17.00 
  Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dierproeven (4
   stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (7 
  stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (2 
  stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pachtbeleid (7 
  stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (36296)

  Overige commissieactiviteiten:

  • wo 08-03-2023 12.15 - 13.15 Strategische Procedurevergadering LNV
 23. 23

  Stand van zaken energietransitie glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data