E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Drietal voorstellen van het lid Van Campen (VVD) commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

4 oktober 2022
11:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 11:25
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Drietal voorstellen van het lid Van Campen (VVD) commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen - reactietermijn dinsdag 4/10 11.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
In de e-mailprocedure naar aanleiding van het voorstel van het lid Van Campen (VVD) hebben de volgende fracties instemmend gereageerd: D66, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit betekent dat de volgende voorstellen zijn aangenomen*:
 1. Het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen zal worden opgeknipt;
 2. De discussie over de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen zal omgezet worden naar een schriftelijk overleg met als deadline woensdag 5 oktober (morgen) 10.00 uur, waarbij de deadline van de reactie van het kabinet donderdag 6 oktober om 10.00 uur is, in verband met waarschijnlijke wijzigingen in de agenda van de plenaire vergadering;
 3. Het overige deel van het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen zal worden uitgesteld. Hier zal een nieuwe datum voor gezocht worden voorafgaand aan de volgende Raadswerkgroep in november.
 
Met vriendelijke groet,
Sacha Dekker
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

------------
Van:
Commissie LNV
Verzonden: maandag 3 oktober 2022 16:33
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Drietal voorstellen van het lid Van Campen (VVD) commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen - reactietermijn dinsdag 4/10 11.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Van het lid Van Campen (VVD) zijn de volgende voorstellen binnengekomen:
 
1)   Het opnieuw opknippen van het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen dat gepland staat op woensdag 5 oktober;
2)   De discussie over de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen omzetten naar een schriftelijke overleg met als deadline voor de inbreng woensdag 5 oktober om 12.00 uur; en de deadline van de reactie van het kabinet donderdag 6 oktober om 12.00 uur (met het verzoek aan het kabinet om de beantwoording minimaal procedureel, maar zorgvuldig en inhoudelijk vorm te geven);
3)  Het overige deel van het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen uit te stellen, maar in ieder geval in te plannen vóór de volgende Raadswerkgroep in november.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 4 oktober om 11.00 uur, middels een allen-beantwoorden, op deze e-mail te laten weten of u (één of meer van) deze voorstellen steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Sacha Dekker
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Van Campen (VVD) mbt CD gewasbeschermingsmiddelen op 5 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  EU-voorstel: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen COM (2022) 305 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nederlandse inzet voor Raadsbesprekingen Commissievoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data