Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

7 september 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek NMF om gesprek over project Plan Boom: planten van bomen als nature-based solution voor klimaatbeleid in Nederland

 4. 4

  Voorstel Medite Smartply voor gesprek met Ierse bedrijf Coillte over bosbouw Nederland

 5. 5

  Verzoek Netwerk GRONDig tot aanbieding petitie m.b.t. oplossingsrichting in de stikstofcrisis d.d. 13 september 2022

 6. 6

  Verzoek Regie op Ruimte tot aanbieding rapport 'Toekomst zoekt Boer'

 7. 7

  Uitnodiging Samenwerkingsverband Nationale Parken voor werkbezoek aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

 8. 8

  Verzoek om gesprek KleindierNed m.b.t. huis- en hobbydierenlijst

 9. 9

  Reactie PVH m.b.t. huis- en hobbydierenlijst

 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Huis- en hobbydierenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief dierenwelzijn en diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over de benoeming van de heer Remkes als gespreksleider

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besmetting met Afrikaanse varkenspest op een varkensbedrijf in Emsbüren Duitsland en aanvullende inzet in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie met betrekking tot het advies van de Kwartiermaker

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  3e Voortgangsrapportage Programma Duurzame Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regionaal intrekken van de ophokplicht voor vogels ingesteld i.v.m. risico vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken hoogpathogene aviaire influenza in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geactualiseerd Nationaal Actieplan Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (2022-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  CDM-advies gewaslijsten ten behoeve van de implementatie van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak van de Raad van State inzake vergunning geitenhouderij Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatierapport WOT Economische Informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken en vervolg Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de antwoordbrief aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) betreffende het verzoek van de NMV inzake het verruimen van gebruiksvoorschriften in verband met droogte

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken Nederlandse inzet VN-Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie inzake notitie 'Grote onjuistheid in stikstofmodel van het RIVM bouw, boeren en vissers in het kustgebied de dupe'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eerste appreciatie TNO onderzoek: Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over UNESCO-advies Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de afschrift van de reactie op de brief van Accon avm betreffende ‘Oproep Accon avm tot gelijke stikstof behandeling van sectoren’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 7 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2023 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht plenaire- en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over het perspectief voor en de transitie van de landbouw (LNV) (aangevraagd door het lid Bromet op 28 juni 2022) (minister van LNV, minister voor Natuur en Stikstof)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (LNV) (aangevraagd door het lid Kröger op 24 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof)
 43. 43

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  wo 13-09-2022 18.00 - 21.00  Commissiedebat Mestbeleid
  wo 05-10-2022 16.00 - 18.00  Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  do 06-10-2022 10.00 - 16.00  Commissiedebat Natuur
  di 11-10-2022 18.00 - 21.00   Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 17/18 oktober
  wo 12-10-2022 10.00 - 12.15  Commissiedebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  do 13-10-2022 16.30 - 19.30  Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  do 19-10-2022 18.30 - 21.30  
  Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  do 20-10-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel
  wo 07-12-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 12/13 december

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dierproeven (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
 44. 44

  Overige commissieactiviteiten

  • wo 28-09-2022 10.00 - 12.40 Rondetafelgesprek Jacht
 45. 45

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 augustus 2022, over het mandaat van de heer Remkes

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 14 en 15 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Openstelling saneringsregeling visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Verordening informatienet duurzaamheid landbouwbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 14 - 16 september 2022 in Praag

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Invulling van de motie van de leden Grinwis en Boswijk over de ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uitbreiden naar de volledige voedselketen (Kamerstuk 21501-32-1414)

  Te behandelen:

  Loading data