E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) tot omzetten CD Landbouw- en Visserijraad in SO - reactietermijn 13/5 12u

De vergadering is geweest

13 mei 2022
12:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 12:23
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen voor omzetten CD Landbouw- en Visserijraad in een SO
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het resultaat van deze e-mailprocedure is dat de fracties van D66, PVV, CDA, SP en VOLT met het voorstel van het lid Van Campen (VVD) hebben ingestemd.
De fracties van de PvdD, SGP en BBB hebben niet ingestemd met het voorstel.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat een meerderheid van de commissie het voorstel steunt en het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad wordt omgezet in een schriftelijk overleg.*
 
De inbrengtermijn voor dit overleg wordt hiermee vastgesteld op maandag 16 mei om 12.00 uur. De convocatie voor dit SO zal op korte termijn worden rondgestuurd.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


---
Van:
Commissie LNV
Verzonden: donderdag 12 mei 2022 15:23
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen voor omzetten CD Landbouw- en Visserijraad in SO - reactietermijn 13/5 12u
 
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het lid Van Campen (VVD) stelt voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 18 mei 2022 om te zetten in een schriftelijk overleg. De inbrengtermijn zal bij een positief besluit worden vastgesteld op maandag 16 mei om 12.00 uur.
 
U wordt verzocht om uiterlijk vrijdag 13 mei 2022 om 12.00 uur (gelieve met een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel.
 
Spoedig na de reactietermijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*

Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 

Datum: 12 mei 2022 om 14:10:44 CEST
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad omzetten naar SO
?
Beste griffie,
 
Vanuit Thom van Campen komt het verzoek het commissiedebat van 18 mei Landbouw- en Visserijraad 13 juni om te zetten naar een SO. Op dit moment is er nog geen geannoteerde agenda en dat loopt spaak met de voorbereidingen.
 
Met vriendelijke groet,
Q.J.T. (Quincy) Janssen
persoonlijk medewerker Dhr. Th. van Campen
VVD Fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Van Campen (VVD) tot omzetten commissiedebat Landbouw- en Visserijraad in een schriftelijk overleg (SO)

    Te behandelen:

    Loading data