Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

20 december 2022
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Boucke (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M. Grevink (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H. Rahimi (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod TenneT TSO BV voor technische briefing over leveringszekerheid van elektriciteit

 4. 4

  Verzoek ESNL tot aanbieding petitie m.b.t. Nationaal Actieplan Energieopslag d.d. 31 januari 2023

 5. 5

  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationale Grondstoffenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie van de EZK-bijdrage aan NWO-domein TTW 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op de evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Wet vifo en onderzoek naar campussen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over garanderen dat met het aanvullende maatregelenpakket wél 60% CO2-reductie in bereik is (t.v.v. Kamerstuk 32813-1132)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Garantieregeling Porthos

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gasleveringszekerheid en gasopslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Vaste energiecontracten in de consumentenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkwijze van de energieleverancier HEM en de daarover in het programma Radar gesignaleerde zorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Update stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overslag Roodeschool

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Start onderhandelingen met Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit toepassingsbereik sensitieve technologie (Kamerstuk 35880-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitslag van de vergunningverlening voor het bouwen en exploiteren van een windpark op zee in kavel VI van het windenergiegebied Hollandse Kust (west)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd (Kamerstukken 36045/29023-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  SodM-beoordeling onderzoek productiewater Schoonebeek NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Notitie van de leden van de voorbereidingsgroep Klimaat en Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Regeling prijsplafond voor energie voor kleinverbruikers 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  De ondersteuning VoLTE in verband met de verwachte afschakeling van 2G en 3G

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda Energieraad 19 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Appreciatie gewijzigde amendementen inzake wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid) (Kamerstuk 36094)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bandindeling 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek aan de minister voor Klimaat en Energie om de Kamer te informeren naar aanleiding van de waarschuwing van ACM aan warmteleveranciers om tarieven niet onnodig te verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorbereidingsgroep binnenlandse en buitenlandse werkbezoeken

  Te behandelen:

  Loading data