Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

11 oktober 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • L. van Raan (PvdD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod van de Raad van State om een besloten technische briefing te verzorgen over de Beschouwing over de Klimaatnota 2022

  Besluit: Besloten technische briefing organiseren op 20 oktober van 13.00 tot uiterlijk 14.30 uur.
 4. 4

  Verzoek Ambassade van de Republiek Turkije, namens delegatie van Turkse parlement, om gesprek

 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Doelstelling Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie op het voorstel van Holland Solar met betrekking tot de afbouw van de salderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Studies over kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gasopslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang verduurzaming energie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP27

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘What is a fair budget for the Netherlands?’ van het New Climate Institute

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verwachtingen klimaatconferentie COP27

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2022 (Kamerstuk 21501-30-565)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector (Kamerstuk 29023-346)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Energieraad van 9 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022 (Kamerstuk 21501-33-967)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in het tweede kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

 27. 27

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel gedateerde stukken commissiedebat Telecommunicatie en Post

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Wetgevingsoverleg over het begrotingsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

 30. 30

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 31. 31

  Voorstel van het lid Boucke (D66) voor gesprek 'Groene Spreekuren'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over medewerking aan de voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Juridische consequenties/aansprakelijkheid verkoop van NAM door Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 11-12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verschillen in de schadeafhandeling en versterking als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Diverse onderwerpen aardbevingen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant (Kamerstuk 29023-311)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Thijssen (PvdA) om de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit te nodigen voor het plenaire debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek Impact energieprijzen op industrie en bedrijven

 43. 43

  Stafnotitie voorstel rondetafelgesprek COP27

 44. 44

  Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een commissiedebat tijdelijk prijsplafond energie te voeren

  Te behandelen:

  Loading data