Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

13 september 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • H. Rahimi (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden EZK 13 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Nexperia voor werkbezoek aan hoofdkantoor en R&D Center Nexperia

 4. 4

  Verzoek MKB-Nederland om kennismakingsgesprek in het eerste kwartaal van 2023

 5. 5

  Aanbod Rli voor toelichting op advies over kernenergie

 6. 6

  Verzoek Grootouders voor het Klimaat tot aanbieding petitie m.b.t. aanpak klimaatcrisis d.d. 27 september 2022

 7. 7

  Aanbod AIV voor technische briefing over advies 'Slimme industriepolitiek: een opdracht voor Nederland in de EU'

 8. 8

  Verzoek Ambassade van de Republiek Turkije, namens delegatie van Turkse parlement, om gesprek d.d. 24-29 oktober 2022

 9. 9

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake IP-CEI waterstof golf 2 en 3)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 in verband met de tariefruimte voor de universele postdienst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 (SEG)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlenging subsidiemodule privaat-publieke samenwerking (PPS)-toeslag onderzoek en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vitaal-beoordeling datacenters en DNS-dienstverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zesde Voortgangsrapportage over de TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat Toerisme van 11 mei 2022 en de uitvoering van de motie van het lid Inge Van Dijk e.a. over de bruine vloot (Kamerstuk 26419-101)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Appreciatie van het advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Commerciële Radio: uitspraak rechtbank Rotterdam verlengbaarheidsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Commerciële Radio: nadere appreciatie uitspraak rechtbank Rotterdam van 20 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport 'Evaluatie tekst- en beeldbemiddelingsdienst'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek Agentschap Telecom bij KPN

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Programma 'vermindering regeldruk ondernemers'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsinstrumentarium ten behoeve van de borging van het vestigings- en investeringsklimaat, maatschappelijke langetermijnwaardecreatie en nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Monitor Betaalmijnen Overheid 2021 en inventarisatie doorlooptijden betaling van Rijksoverheid in bouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Mkb-financiering: knelpunten en acties

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Impulsaanpak winkelgebieden resultaten eerste openstelling, aankondiging tweede

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang ruimtevaartbeleid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  BCI (Buck Consultants International) onderzoek accommoderen datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Zomerbrief Maatwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Tweede voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op op het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1) en over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1) en over het Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overzicht van de kernpunten van het onderhandelingsresultaat van de modernisering van het Energie Handvest Verdrag (Energy Charter Treaty (ECT))

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nederlandse inzet op technologieoverdracht in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Tijdelijke stopzetting Subsidie Verduurzaming MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Financiering regionale netwerkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Derde monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken warmtetransportnet Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over de ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Nulmeting gebouwen en afhandeling van schade door zoutwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Resultaten haalbaarheid ondergrondse waterstofopslag op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Appreciatie van de rapportage Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning (’21-’22)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Versnellingsplan gaswinning Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 22 juli 2022 (Kamerstuk 21501-30-561)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag Energieraad 27 juni 2022 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche Mededeling REPowerEU (Kamerstuk 22112-3403)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag extra Energieraad 26 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van een schriftelijk overleg over het noodplan 'Save Gas for a Safe Winter' van de Europese Commissie (Kamerstuk 29023-337)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Behandeling conceptbegrotingen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Brief van commissie Digitale Zaken inzake begrotings- en verantwoordingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 22 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Gasopslag Bergermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde agenda Energieraad op 26 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 68. 68

  Appreciatie winterpakket aardgas van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Ontwikkelingen Nord Stream 1 (NS1) pijpleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verder vullen gasopslagen Bergermeer en Norg, en update LNG-installatie en gedoogsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek commissie over de MR-beslisnotitie over vulverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Afschrift van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen over gedogen ingebruikname van de LNG-terminal 'EemsEnergy Terminal'

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Geannoteerde agenda Energieraad 9 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Ontheffingen voor gascontracten SEFE Energy Ltd.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 9 september 2022 (Kamerstuk 21501-33-951)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reflectie op rondetafelgesprek over de Wet markt en overheid (35985)