Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek, namens enkele vissers, tot aanbieding single 'Het lied voor de vissers' d.d. 11 oktober 2022

 4. 4

  Aanbieding statement 'Concurrentiepositie van Nederlandse plantaardige sector staat onder druk' van PlantNet International

 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Integrale ketenanalyse (IKA) van de visketen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Keuzes voor de toekomst van de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse inzet voor Raadsbesprekingen Commissievoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 14 - 16 september 2022 in Praag (Kamerstuk 21501-32-1458)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (Kamerstuk 21501-32-1460)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Instelling Ecologische Autoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoord op vragen, gesteld door het lid Van der Plas tijdens het debat over het Nederlands conceptplan voor het coronaherstelfonds op 10 mei 2022, over het Programma Natuur in het Herstel- en Veerkrachtplan,

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van leden Omtzigt en Van der Plas over toezending van onderliggende stukken van stikstofberekeningen n.a.v. het NRC artikel ‘Ministerie van Financiën: ‘Minder stikstofreductie nodig bij halen klimaatdoelen’’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Sectorbijdragen stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over het proces rondom het advies van dhr. Remkes en wanneer de perspectiefbrief van minister Staghouwer naar de Kamer komt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan H. Staghouwer als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een voorziening in verband met dit ontslag

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 28 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht activiteiten

  Besluit: De commissie heeft besloten het Rondetafelgesprek Jacht eind november in te plannen.
  Besluit: Het commissiedebat Dieren in de Veehouderij wordt verplaatst naar donderdag 10 november 2022 van 15.00-18.00)

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)

  Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de benoeming van dhr. Remkes als gespreksleider (aangevraagd door het lid Omtzigt op 5 juli 2022)
  • Dertigledendebat met de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Natuur en Stikstof direct na ontvangst van het advies Remkes (aangevraagd door het lid Klaver op 27 september 2022)

  Tweeminutendebatten:
  • 202239 Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 (Kamerstuk 21501-32-1454)
  • 202239 Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)
  • 202239 Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (Kamerstuk 28807-260)
  • 202239 Tweeminutendebat NVWA (CD d.d. 28/6)

  Geplande commissiedebatten:
  • wo 05-10-2022 16.00 - 20.30 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • do 06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Natuur
  • di 11-10-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 17/18 oktober 2022
  • wo 13-10-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • do 20-10-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel
  • wo 10-11-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • wo 07-12-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 12/13 december
  • do 08-12-2022 14.30 - 18.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  • do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
   
  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)

  Overige commissieactiviteiten:
  • 14-11-2022 Werkbezoek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
  • Rondetafelgesprek Jacht
  • Rondetafelgesprek Voortgang gebiedsprocessen 
 23. 23

  Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beslissing betreffende de openstelling van de fosfaatbank

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-450)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor LNV over de gevolgen van de drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data