Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 december 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • R.J. Kamminga (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Agractie om gesprek over uitdagingen in Nederlandse landbouw en oplossingen hiervoor

 4. 4

  Voorhang nieuwe vaststelling en wijziging Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsbrief NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overeenkomst Staat der Nederlanden – Rendac Son B.V. 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om een toelichting op plannen aangaande het stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op 'Informatie Greenpeace Nederland over starten van civiele zaak tegen de Staat'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 november 2021 (deel II)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag deskundigengroep dierziekten over een nieuwe risicobeoordeling voor vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezending rapport Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) over een Dierwaardige Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang verbod pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WUR-rapport ‘Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies 'Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen in de biologische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Regionale voedselstrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verkenning RIVM naar verbetermogelijkheden van de datavereisten in relatie tot neurodegeneratieve ziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Europese informatiebijeenkomst inzake het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vierde tussentijdse evaluatie Nederlands aalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken Nationale Parken, statusaanvraag Hollandse Duinen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Green Deal Natuurinclusieve Landbouw en Groenpact

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de brief van Diervriendelijk Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken veiligheid biotechnologiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag Interparlementaire conferentie (IPC) Gemeenschappelijk landbouwbeleid 18 november 2021 (EP Brussel)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
  • Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
  • Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
  • Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 29 juni 2021) (minister EZK, eventueel minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (aangevraagd door het lid Vestering op 17 november 2021) (minister LNV)
 34. 34

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  wo 08-12-2021 10.00 - 14.00 Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan (NSP)

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Biotechnologie (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (11 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (11 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (22 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (13 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (13 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad (nog geen stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (27 stukken op de agenda)
 35. 35

  Aangenomen moties en reactie op vier zienswijzen 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de brieven van PAN Nederland over de herziening van de goedkeuring van sulfoxaflor en de hernieuwde toelating van glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data