Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 5 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging NVDE, mede namens Vattenfall, voor werkbezoek 'Wind op zee' d.d. 9 september 2022

 4. 4

  Uitnodiging INretail en meerdere organisaties voor werkbezoek aan binnenstad Alkmaar i.h.k.v. vitale binnensteden

 5. 5

  Verzoek PostNL om kennismakingsgesprek

 6. 6

  Uitnodiging Trias Politica Advies, namens NMi Certin, voor werkbezoek

 7. 7

  Verzoek Natuur & Milieu tot aanbieding petitie m.b.t. klimaatneutraal flexibel elektrisch vermogen

 8. 8

  Uitnodiging Geothermie Nederland voor bezoek aan boring Aardwarmte Maasdijk d.d. 2 september 2022

 9. 9

  Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorlopige toepassing van de Protocollen en Verdragen van de Wereldpostunie; Abidjan, 26 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Openbaarmaking van de stukken die vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn opgesteld ten behoeve van de kabinetsformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het vergunningsbesluit voor de concentratie tussen PostNL en Sandd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie voortgangsrapportage 2021 Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opvolging toezegging over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Lee en Van Ginneken over onderzoek naar Open RAN-technologie in het Nederlandse Telecomnetwerk (Kamerstuk 30821-149)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken over toezending vervolgbrief vestigings- en ondernemingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie Centraal Bureau voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering moties Inge van Dijk c.s. over snel internet buitengebieden en Inge van Dijk-Rajkowski over mobiele bereikbaarheid 112 (Kamerstuk 24095-535 en 536)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsdoorlichting artikel 1 EZK-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Smart Industry Schaalsprongagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapporten van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit en van Netbeheer Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Contouren Nationaal plan energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing in Nederland 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actieplan hybride warmtepompen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Conclusies NEa-onderzoek duurzaamheid biomassa uit Estland bestemd voor energietoepassingen (SOMO-onderzoek)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging btw inkomsten als gevolg van de hoge energieprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Quickscan behoefte naar onderzoeksprogramma negatieve CO2-emissie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Eerste resultaten gedragsscan en burgeronderzoek TNO naar draagvlak en effectiviteit beleidsprogramma Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkeling transportnet voor waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op artikel Follow The Money over Europese waterstofambities

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang ontwikkelingen Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en projecten Rijkscoördinatieregeling (RCR)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapport ‘Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanscherping energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Belasting op excessieve winsten van energiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Bijmengverplichting groen gas

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzamelbrief SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Informatie over acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op het evaluatierapport Fieldlab Evenementen en ontwikkelingen in coronasteunregelingen evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Hoger beroep grensondernemers inzake Tozo-1

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel invulling en mandaat EU-rapporteurschap REPowerEU-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Herijking inzet interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 9 en 10 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche: Mededeling EU-strategie voor zonne-energie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Gezamenlijke mededeling EU-strategie voor externe energiebetrekkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

 55. 55

  Stafnotitie Mogelijkheden verplaatsing procedurevergadering

 56. 56

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 57. 57

  Afkondiging vroegtijdige waarschuwing in Nederland naar aanleiding van de situatie op de Europese gasmarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toezegging, gedaan tijdens het Commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 9 december 2021, over een plan ten aanzien van olie en gaswinning in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken procedures met de NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Jaarverslag 2021 Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie over het verloop van de onderhandelingen over ‘Fit-for-55’

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Inzet bij de internationale conferentie over het Energy Charter Treaty (ECT) op 24 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitvoering van de motie van het lid Sienot c.s. over het uitfaseren van dieselolie bij zoutwinning (Kamerstuk 32849-147)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verbinder Dorpenaanpak versterking Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde agenda van de formele Energieraad van 27 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met instructieregels voor hyperscale datacentra

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Appreciatie REPowerEU

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Besluitvorming gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Stand van zaken gesprekken met de regio over schade, versterken, de aanpak van funderingsproblematiek en perspectief Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op de berichtgeving door het NRC en Dagblad van het Noorden over CBM-notulen

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Gesprek met Shell en ExxonMobil over de mogelijkheid van 'finale afspraken' over het Akkoord op Hoofdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Voortgang schadeafhandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Diverse onderwerpen met betrekking tot mijnbouwactiviteiten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek reactie van de minister voor Klimaat en Energie te vragen op het bericht ‘Duitse energietoezichthouder vreest voor nóg minder of zelfs geen Russisch gas’.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om de minister voor Klimaat en Energie te verzoeken de volledige MR-beslisnotie over vulverplichtingen aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Stafnotitie Voorstel rondetafelgesprek Markt en Overheid

 77. 77

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister voor Klimaat en Energie d.d. 5 juli 2022 inzake gasopslag Bergermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Benoeming leden voorbereidingsgroep Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data