Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

22 juni 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P. van Houwelingen (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Stichting Annemieke tot aanbieding opinieonderzoek over terugkeer van de wolf in Nederland

 4. 4

  Uitnodiging Vivera voor wekbezoek m.b.t. stikstofproblematiek

 5. 5

  Uitnodiging Bionext en meerdere organisaties voor werkbezoek m.b.t. voedselzekerheid

 6. 6

  Uitnodiging Gemeente Almere voor werkbezoek aan Floriade Expo 2022

 7. 7

  Verantwoordingsstukken en Slotwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  35998 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Perspectieven voor agrarische ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 24 mei 2022 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over de vogelgriepsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nationale Eiwitstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleid voor Visserijvrije zones

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarbeeld 2021 NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kennisgeving pachtnormen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herziening stelsel keuren en toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kostendekkend maken tarieven NVWA en aanpassing kostprijsmodel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat natuur op 10 februari 2022 over de voortgang van de uitvoering van de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Subsidiebeschikking Kroondomein 2022-2027 en bezwaar vorige subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie Agenda Natuurinclusief

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Appreciatie van de motie van het lid Van Esch over dieren uit illegaal fokbestand onderbrengen bij opvangcentra

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven - Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Schema procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2022

  Besluit: Data voor procedurevergaderingen zijn conform onderstaande noot vastgesteld.

  Noot:
  ZOMERRECES 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  Woensdag 14 september 2022     11.15 tot 12.15 uur
  Woensdag 5 oktober 2022           11.15 tot 12.15 uur
  Woensdag 19 oktober 2022         11.15 tot 12.15 uur  
  HERFSTRECES 2022: vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022
  Woensdag 9 november 2022        11.15 tot 12.15 uur
  Woensdag 23 november 2022      11.15 tot 12.15 uur
  Woensdag 7 december 2022        11.15 tot 12.15 uur
  Woensdag 21 december 2022      11.15 tot 12.15 uur
  KERSTRECES 2022: vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 16 januari 2023
 29. 29

  Overzicht plenaire- en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over het stikstofbeleid (aagevraagd door het lid Bisschop op 17 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (aangevraagd door het lid Kröger op 24 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof)
 30. 30

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  di  28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  wo 06-07-2022 12.45 - 15.45 
  Commissiedebat Visserij en tuinbouw
  wo 13-09-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  do 06-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Natuur
  do 13-10-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Mestbeleid

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dierproeven (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
 31. 31

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 24 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan Meten = Weten met betrekking tot openbaarmaking registratie van pesticiden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift van brief aan PAN Nederland over een aantal onderwerpen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota/eerste suppletoire begroting 2022 met significante financiële gevolgen op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Conceptagenda Nitraatcomité 13 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Lijst van vragen en antwoorden over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Briefing NCTV ivm boerenprotest Stroe

  Besluit: De NCTV heeft n.a.v. het boerenprotest in Stroe een toelichting gegeven. Inmiddels is ook een brief van de minister van J&V hierover ontvangen (Kamerstuk 2022D26387). Tevens heeft de commissievoorzitter aangegeven in gesprek met de Kamervoorzitter te zullen treden over (het proces rondom) deze situatie.