Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 20 april 2022.
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering LNV d.d. 20 april 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20 april 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
4
Aanbieding publicatie 'Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie. Een eerste reflectie op de implementatieopgave van nieuw voorgestelde doelen voor oppervlakte beschermde natuur en herstel VHR-natuur' van het Planbureau voor de Leefomgeving en WUR
5
Verzoek A&W, namens Friese weidevogelorganisaties, tot aanbieding resultaten weidevogelevaluatie Friesland
7
Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek commissie over het position paper dat het kabinet in 2020 naar de Europese Commissie heeft gestuurd over de Nederlandse positie ten aanzien van de herziening van Verordening (EG) 1107/2009 over het op de markt brengen van landbouwgif

Te behandelen:

23
Overzicht plenaire en dertigledendebatten

Details

Debatten
• Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
• Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Wassenberg op 8 maart 2022) (minister van LNV)
24
Overzicht commissiedebatten

Details

Geplande commissiedebatten
wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022
wo 08-06-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
di  28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
wo 19-10-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten

Ongeplande commissiedebatten
• Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Natuur (6 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Stikstofproblematiek (2 stukken op de agenda)
• Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
• Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
29
Stafnotitie Vaststelling kennisagenda 2022