Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

20 april 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Het rapport van de werkgroep van der Staaij over de versterking van de functies binnen de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding publicatie 'Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie. Een eerste reflectie op de implementatieopgave van nieuw voorgestelde doelen voor oppervlakte beschermde natuur en herstel VHR-natuur' van het Planbureau voor de Leefomgeving en WUR

 5. 5

  Verzoek A&W, namens Friese weidevogelorganisaties, tot aanbieding resultaten weidevogelevaluatie Friesland

 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de wetgevingsagenda van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang (natuurcompensatiebank)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Observaties van de Europese Commissie t.a.v. Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het position paper dat het kabinet in 2020 naar de Europese Commissie heeft gestuurd over de Nederlandse positie ten aanzien van de herziening van Verordening (EG) 1107/2009 over het op de markt brengen van landbouwgif

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over de subsidieregeling pilots gezonde kalverketen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 30 maart 2022 over Landbouw, Klimaat en Voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst van vragen en antwoorden ter voorbereiding op het commissiedebat Mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming voor deelname aan een besloten ontbijtbijeenkomst op woensdag 13 april 2022 over mogelijke thema’s voor de kennisagenda van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake wijzigingen in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen Werkgroep Follow-up Advies-Hordijk door de Taakgroep Ecologische Onderbouwing

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Natuur van 10 februari 2022, over de evaluatie van de Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Wassenberg en Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapporten inzake de staat van instandhouding soorten wildlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitnodiging van de voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de dag van de Publieke dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Wassenberg op 8 maart 2022) (minister van LNV)
 24. 24

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022
  wo 08-06-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  di  28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  wo 19-10-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 25. 25

  Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de onjuiste gegevens in de 'Top-100 ammoniak' van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nederlandse inzet voor de top over het VN-Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van het lid Bromet (GL) voor een filmvertoning (commissieactiviteit) van een nieuwe film over de Grutto

  Te behandelen:

  Loading data