Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

6 april 2022
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding advies 'Natuurinclusief Nederland' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

 4. 4

  Reactie KNS m.b.t. invoering van vleestaks

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op een burgerbrief inzake “Verzoek om aandacht voor misstanden in rundveehouderij’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport strategische milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tussenevaluatie en voortgangsrapportage Nationaal Programma Landbouwbodems

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de nader gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over versterking van het kwekersrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie voedselagenda 2016-2020 en het voedselbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over stand van zaken rondom de uitvoering van twee aangenomen moties van het lid Vestering (PvdD) over dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op memo 'Juridische houdbaarheid aanpak stikstof & ontwikkelingsruimte' en rapport ‘Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brief van de provincie Overijssel over handhaving PAS-meldingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Wassenberg op 8 maart 2022) (minister van LNV)
 16. 16

  Overzicht commissiedebatten

  Besluit: Het commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen en het commissiedebat NVWA zullen worden ingepland vóór het zomerreces (duur: 4 uur).

  Geplande commissiedebatten
  wo 13-04-2022 18.30 - 21.30 Commissiedebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag
  wo 20-04-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
  do 21-04-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierproeven
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022
  do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  wo 19-10-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (17 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 17. 17

  Deel twee van het onderzoek van Wageningen Economisch Research (WEcR) naar de effecten van de crisis in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 30 en 31 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om een feitenrelaas over publicatie RIVM van lijst met betrekking tot uitstoot

  Te behandelen:

  Loading data