Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 september 2021
14:15 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d, 16 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  do 16-09-2021 12.15 - 13.15 Procedurevergadering
  di 28-09-2021 17.45 - 20.45 Commissiedebat China
  do 30-09-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 04-10-2021 14.00 - 18.00 Notaoverleg Mensenrechten
  do 07-10-2021 13.30 - 14.30 Gesprek Kennismaking Nationale ombudsman en Kinderombudsman: De leden Brekelmans, Van der Lee en Agnes Mulder melden zich ter vergadering aan voor deelname aan dit gesprek. De deelname van andere leden wordt via de mail geïnventariseerd.
  do 14-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 14-10-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  ma 18-10 t/m za 23-10 Werkbezoek Estland, Letland en Litouwen
  di 26-10-2021 16.30 - 19.30 Commissiedebat Consulaire Zaken 
  wo 27-10-2021 14.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jezidi's: Suggesties voor uit te nodigen personen/organisaties inventariseren, op basis van het eerdere voorstel van de VVD-fractie 
  do 28-10-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 11-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 11-11-2021 14.30 - 17.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  Week van 16 november 2021: Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  wo 24-11-2021 13.30 - 16.30 Commissiedebat NAVO/OVSE
  do 25-11-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 09-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 09-12-2021 17.30 - 20.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken 
  do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  - Commissiedebat en (voorafgaand) rondetafelgesprek over Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan: Aangezien de inhoud van de kabinetsbrief d.d. 18 juni 2021 over de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan inmiddels door de ontwikkelingen deels is achterhaald, wordt het kabinet verzocht de Kamer in een nieuwe brief te informeren over de herziene strategie inzake de toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan, bij voorkeur vóór de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken. Indien de minister dit niet haalbaar acht, ontvangt de commissie graag tijdig een brief van de minister over de planning inzake de toezending van de gevraagde brief. Ter voorbereiding op het nog te plannen commissiedebat over deze brief houdt de commissie een rondetafelgesprek met deskundigen.
  - Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (te plannen na ontvangst aanvullende Artikel 100-brief in het najaar)
  - Notaoverleg Initiatiefnota Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede
  - Gesprek met de ambassadeurs van Estland, Letland en Litouwen: de drie ambassadeurs worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 13 oktober a.s.
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld
  - Videogesprek met Parlement Mongolië 

  Plenaire debatten:
  3. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 4. 4

  Vaststellen delegatiesamenstelling buitenlands werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen van 18 t/m 22 oktober 2021

  De volgende leden hebben zich aangemeld: Brekelmans, Klink, Sjoerdsma, De Roon, Agnes Mulder, Jasper van Dijk, Piri, Kerseboom en Kuzu. 
  Besluit: De delegatie wordt vastgesteld. De fractie van GroenLinks ziet af van deelname. De voor deze fractie gereserveerde plaats in de delegatie kan desgewenst worden ingenomen door een vertegenwoordiger van de kleinere fracties.
  Noot: Het werkbezoek vindt plaats onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
  Noot: De delegatie heeft in haar delegatievergadering op 8 september jl. haar wensen voor het programma geformuleerd en tevens besloten de ambassadeurs van Estland, Letland en Litouwen uit te nodigen voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op woensdag 13 oktober a.s., met aansluitend een delegatievergadering.
 5. 5

  Behandeling ontwerpbegrotingen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitnodiging voor de 11e conferentie van het Asia Europe Parlementary Partnership Meeting (ASEP11) op 16 november 2021 (digitaal)

 7. 7

  Verzoek tot aanbieding manifest 'Nederland, pak de teugels van de toekomst!' van Stichting Stop Ecocide

 8. 8

  Verzoek Vereniging van Ethiopische Tigreërs in Nederland tot aanbieden petitie over situatie in Tigray

 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over over het oplopende geweld in Israël en Palestina

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mensenrechtenrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie en voortgang verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel Periodieke Rapportage Buitenlandse Zaken begrotingsartikel 2 en 3

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkeersnotificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging tijdens het Commissiedebat MH17 van 16 juni 2021 over additioneel onderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven of rondom het oosten van Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Arriveren Nederlands ambassadeteam in Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda van de ingelaste NAVO-vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van 20 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken evacuatie Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beëindiging evacuatieoperatie Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten (Kamerstuk 35663-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat RBZ van 16 juni jl. omtrent het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  35775 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 12 juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda van de informele videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de informele videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken van 17 augustus 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 2 en 3 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 2 en 3 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2021Z15055 Aan minister Buza - verzoek toestemming ambtelijke ondersteuning werkbezoek Baltische Staten 07-09-2021
  2. 2021Z11137 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde inzake visumaanvraag en VFS global service 18-06-2021
  3. 2021Z12441 Aan minister Buza - feitelijke vragen Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 11-06-2021?? 
  Noot: Kamerbrief 29521, nr. 423 bevat de reactie van de minister van Defensie op het verzoek van de commissie inzake ontwikkelingen in de Zwarte Zee in het kader van de Nederlandse deelname aan de Britse Carrier Strike Group. Deze brief is op 2-7-2021 ontvangen en behandeld door de commissie Defensie. 
 32. 32

  Verzoek brief minister met verslag van het bezoek van de president van Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel gesprek met commissie van Buitenlandse Zaken van het parlement van Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data