Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek, namens Klimaatwakers, tot aanbieding oproep om hoogste prioriteit in de kabinetsformatie te geven aan drastische maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan d.d. 6 of 7 december 2021

 4. 4

  Aanbod ACM voor technische briefing over energieprijzen

 5. 5

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Energie-Realisme'

 6. 6

  Aanbod Rli voor toelichting op advies 'Investeren in duurzame groei'

 7. 7

  Verlenging subsidiemodule Indirecte Kostencompensatie ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Innovatiegericht Inkopen en Innovatiekrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapport "Ondernemen in 2021" van de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verduurzaming Tata Steel Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Periodiek onderzoek CBS naar familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse rapporten over 2019 en 2020 over de activiteiten van de Nederlandse delfstoffenindustrie (EITI-rapporten 2019 en 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Analyse Shell-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel kabinetsreactie Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Zeekabels

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fondsversterking ROM Regio Utrecht B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met implementatie richtlijn (EU) 2018/1972 (Telecomcode)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over technologische alternatieven voor snel internet onderzoeken (Kamerstuk 24095-536)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over Verkenning procesinnovatie door Technopolis

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Resultaten 2020 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Monitoringsresultaten Addendum 9 PJ energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vertrouwelijke inzage subsidiebesluit vrijwillige sluiting kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het working paper ‘Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang van de Regionale Energiestrategieën (RES'en)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van de leden Van Raan en Simons over projecten die het koraal beschadigen geen doorgang laten vinden (Kamerstuk 35632-7) en op de motie van het lid Boucke c.s. over natuurbescherming waarborgen en koraalvernietiging voorkomen (Kamerstuk 35632-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het commissiedebat Energieraad van 25 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstellen van de EU-rapporteurs voor verdere behandeling ‘fit for 55’-voorstellen op EZK-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitstel BNC-fiche: Mededeling A Competition Policy Fit for New Challenges

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stukken vervallen plenair debat over versnelde bodemdaling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Nadere informatie over de onderzoeken en evaluatie die op dit moment door NAM worden uitgevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kabinetsreactie op juridische adviezen inzake project gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Leijten (SP) inzake beantwoording Kamervragen over het bericht 'Het Rijk regelde onder druk van Facebook voorrang op het stroomnet'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) inzake beantwoording van Kamervragen over de rode loper voor datacenter Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van de leden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) om het benaming het commissiedebat Systeemtransitie te veranderen in commissiedebat Systeemtransitie & Klimaatbeleid na 2030

  Te behandelen:

  Loading data