Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regering van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding publicatie 'Nederland Fit for 55?' van PBL

 4. 4

  Aanbod PBL voor technische briefing over COP 26

 5. 5

  Plenaire behandeling begroting van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fondsversterking ROM’s - ROM Regio Utrecht B.V. en InnovationQuarter B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkprogramma 2022 en Voortgangsrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten evaluatieonderzoek PPS-toeslagregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel antwoorden op vragen over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan 2014 (Kamerstuk 24095-547)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel uitgebreidere analyse van de uitspraak in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel reactie op mededeling: Beleidsprogramma 2030: Weg naar een Digitaal Decennium COM (2021) 574

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Derde voortgangsrapportage van de corona steunregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Pilot CO2-toedeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Houtige biomassa in de SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie behorende bij Voortgang Wet Collectieve warmtevoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang uitvoering van de motie van het lid Erkens c.s. over kernenergie onderdeel van de taxonomie laten zijn (Kamerstuk 21501-33-864)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsappreciatie IPCC-rapport 'Climate Change 2021: The Physical Science Basis'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel reactie inzake de situatie op de internationale gasmarkt en hoe dat Nederland raakt

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie (Kamerstuk 35668-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport KPMG inzake Marktconsultatie kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 september 2021 (Kamerstuk 21501-30-539)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Verordening algemene productveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsverslag rapporteurschap DSA en DMA

 28. 28

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

 29. 29

  Verslag Informele Energieraad 21-22 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag Informele Energieraad 21-22 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Openbaarmaking van het advies van de Waddenacademie inzake Natura 2000 en gaswinning onder de Waddenzee (Project gaswinning Ternaard)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35925-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Amhaouch om MKB-Nederland uit te nodigen voor blok 1 van het rondetafelgesprek Bedrijfsfinanciering op 2 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stafnotitie Invulling werkbezoek Groningen

 35. 35

  Stafnotitie Voorstel werkbezoek Brussel

 36. 36

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 37. 37

  Notitie ‘ICT-investeringen bij de overheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 15 september 2021, over de subsidieregeling, verduurzaming en verbetering van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Commerciële radio: rapport SEO en toelichting

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Mijnbouw/Groningen van 15 september 2021, over Vergunningverlening gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Steun aan door nachtsluiting getroffen horecabedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toezegging gedaan tijdens het Commissiedebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021, over een tussentijds overzicht gebruik coronaregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stafnotitie ten behoeve van gesprek met dhr Frans Timmermans van de Europese Commissie d.d. 7 oktober 2021, over het ‘Fit for 55’-klimaatpakket van de EU

 44. 44

  Verzoek van het lid Thijssen (PvdA) om de staatssecretaris te verzoeken de toegezegde reactie op het rapport ‘Wood pellet damage’ van SOMO aan de Kamer te doen toekomen (tweede rappel) voor de begrotingsbehandeling.

  Te behandelen:

  Loading data