Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging ACM voor werkbezoek

 4. 4

  Verzoek BVPD om gesprek m.b.t. pakketbezorging

 5. 5

  Uitnodiging voor een kennismaking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding publicatie 'Klimaatverandering in de prijzen?' van PBL

 7. 7

  Verzoek Pure Energie om kennismakingsgesprek

 8. 8

  Uitnodiging IMG voor werkbezoek

 9. 9

  Aanbod PBL voor technische briefing over rapport 'Klimaat- en Energieverkenning 2021' d.d. 27 oktober 2021

 10. 10

  Voorstel Hofstaten Public Affairs, namens FCI, voor werkbezoek m.b.t. creatieve industrie

 11. 11

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35769)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van de rapporteurs naar het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rechtszaak van Milieudefensie, ook namens andere partijen, tegen Shell

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Omzetting voorwaardelijke toekenningen uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds in definitieve toekenningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Commerciële radio: voortgang noodverlenging en DAB+

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Telecommunicatie van 20 mei 2021, over de veiligheid van zeekabels

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Landelijke ondersteuning gemeenten bij de aanleg van snelle mobiele netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Publicatie subsidieregeling voor omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken over de motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een onderzoek naar inpassing van een Dutch Academic Impact Fund in een van de innovatie-instrumenten (Kamerstuk 35570-XIII-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verkenning van een mogelijke overdracht van taken rondom het afnemen en ontwikkelen van examens van Agentschap Telecom (AT) naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap over versterking van het eigen vermogen van het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk (Kamerstuk 29515-457)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie over te maken politieke keuzes over de inzet van burgerfora rond het klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) TU Delft/Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Monitor Wind op Land 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Leveringszekerheid van elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang warmtetransportnet Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering motie van de leden Agnes Mulder en Lodders over de voorkeur voor een Europese ETS-oplossing bevestigen (Kamerstuk 35572-55)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nieuwe voorlopige emissiecijfers over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang verlenging Indirecte Kostencompensatie ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Financiële participatie bij de opwek van wind- en zonne-energie op land

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang Wet collectieve warmtevoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitstel reactie op het manifest “Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over het manifest “Investeren in de toekomst, is investeren in de jongeren”

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kabinetsreactie op het RIVM-rapport ‘Klimaatakkoord: effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding afschrift van de brief van de voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord t.a.v. houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rol staatsdeelnemingen m.b.t. de afvang, transport en opslag van CO2 (CCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport KPMG inzake Marktconsultatie kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken informatieplicht, energiebesparingsplicht en extra capaciteit toezicht en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Onderzoek naar het effect en de wenselijkheid van een energiebesparingsplicht bij de ETS-industrie en het uitbreiden van de Erkende Maatregelenlijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie om PBL te vragen het effect van het 'fit-for-55'-pakket op de Nederlandse CO2-uitstoot door te rekenen en hoe dat neerslaat op de verschillende inkomensgroepen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Nederlandse steun aan twee IPCEI’s

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoeksrapporten datacenters en DNS-dienstverleners in relatie tot vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Tweede Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie inzake Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanvullende steun voor evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Tjeerd de Groot en Rudmer Heerema over starters en erkende replica's in aanmerking laten komen voor de regeling continuïteit bruine vloot (Kamerstuk 31409-333)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op de motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken (Kamerstuk 35572-47)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstellen voor nadere invulling EU-rapporteurschap Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Behandelvoorstel prioritaire EU-voorstellen op EZK-terrein uit ‘Fit for 55’ in 2030-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stafnotitie Werkbezoek ‘Klimaat en energie’ aan Brussel in najaar 2021

 62. 62

  Uitstel toezending BNC-fiches met behandelvoorbehoud die onderdeel zijn van het Fit-for-55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  EU-voorstel: Verordening mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) COM (2021) 564 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitkomst van de onderhandelingen over de Europese Klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  EU-voorstel: Herziening richtlijn betreffende hernieuwbare energie (RED) COM (2021) 557 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  EU-voorstel: Herziening verordening inzake verdeling van de inspanningen (ESR) COM (2021) 555 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  EU-voorstel: Herziening richtlijn EU-emissiehandelssysteem (ETS) COM (2021) 551 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  EU-wetgevingsoverzicht en EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

 70. 70

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Contra-expertise besluitvorming voorkeursalternatief 'Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden'

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Stukken vervallen plenair debat over het bericht dat de klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Stukken vervallen dertigledendebat Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarereuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK

 75. 75

  Jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 mei 2021 (Kamerstuk 21501-30-535)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Toepassing wettelijk bewijsvermoeden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Uitkomst onderzoek Finance Ideas en plan van aanpak compensatie voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Toepassing koolstoffilters bij gaswinning rond natuurgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  BIT-advies over het Programma Bouwen Kansrijk Groningen (BKG)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 21 en 22 Juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de milieubeoordeling voor windturbinenormen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Geannoteerde Agenda informele Energieraad 22 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Versterking Groningen: voortgangsverslag SodM en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Begroting voor de COP26

 88. 88

  Voorstel van het lid Erkens (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie-Ellemeet/Michon-Derkzen over het afschermen van vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn (Kamerstuk 32827, nr. 231)

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Voorstel van het lid Erkens (VVD) om tot een meer thematische aanpak van het onderwerp Klimaat en Energie te komen.

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek van het lid Erkens (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de Kamer te informeren over de uitvoering van motie-Erkens c.s. over kernenergie onderdeel van de taxonomie laten zijn (Kamerstuk 21501-33, nr. 864)

  Te behandelen:

  Loading data