Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 mei 2021
13:00 - 13:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Koninkrijksrelaties
In overleg met de voorzitter van de commissie, verplaatst naar dinsdag 18 mei 13.00 - 13.30 uur.
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten. 
 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 12-05-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  39ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluitvorming Rijksministerraad 23 april 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Sint Maarten tweede kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Coronamiddelen openbare lichamen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Twee rapporten die ingaan op vraagstukken rond de verduidelijking en herijking van de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam, resp. de vormgeving van het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tijdsplanning rijkswetsvoorstel-COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport Ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector in Caribisch Nederland van de Stichting Wageningen Research

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie Rijksministerraad op AIV-advies "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Impact coronacrisis op uitvoering in SZW-taken in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kennismakingsgesprek Raad van State

  De vicepresident van de Raad van State heeft de Voorzitter laten weten dat de Raad graag kennismaakt met, in het bijzonder, de nieuwe leden van commissies die verhoudingsgewijs veel met het werk van de Raad in contact komen. De commissie Koninkrijksrelaties is er hier één van. Het streven is om deze kennismakingsgesprekken nog voor dan wel direct na het zomerreces te houden.

  Besluit: Kennismakingsgesprek organiseren met de Raad van State en inventariseren welke onderwerpen de deelnemende leden tijdens het gesprek aan de orde willen stellen. 
 13. 13

  Stafnotitie - Startnotitie Kennisagenda 2021

 14. 14

  Informeel aanbod kennismakingsgesprek Minister President Aruba

  Besluit: Instemmen met een aanbod via een digitaal gesprek van drie kwartier.
 15. 15

  Technische briefing door ambtenaren van het ministerie over het Statuut voor het Koninkrijk

  Tijdens de technische briefing over Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het aanbod gedaan een aparte technische briefing te organiseren over het Statuut voor het Koninkrijk.
  Besluit: Ingaan op het aanbod. 
 16. 16

  Verzoek om kennismakingsgesprek Nationale Ombudsman en Kinderombudsvrouw

 17. 17

  Verzoek Eilandsraad Sint Eustatius voor (digitaal) gesprek

  Besluit: Ingaan op verzoek. Gesprek organiseren voorafgaand aan commissiedebat Sint Eustatius d.d. 2 juni 2021. 
 18. 18

  Planning IPKO

  Toelichting voorzitter ter vergadering. In beslotenheid. 
Naar boven