Agendapunten

 1. 1

  Hoofdlijnen van het gezamenlijk programma Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek en monitoring van insecten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over het commentaar van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ten behoeve van het algemeen overleg natuur van 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zesde Voortgangsrapportage Natuur 2019 (VRN)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Programma versterken biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwikkelingen in het natuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actualisatie Bruinvisbeschermingsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de uitspraak van de Raad van State over handhaven Houtverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvalsplan grutto en initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoeringsprogramma natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nieuwe rapportage Floriade

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Mosselconvenant / MZI-beleid 2021-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 ‘Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken’ over de begrotingen van 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nazending van de CW 3.1 bijlage bij het uitvoeringsprogramma Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Landelijke Actie CITES 2020: Operatie Cactus

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten actualisatie onderzoek maatschappelijk draagvlak wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het PBL-rapport natuurbeleid in internationale context

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het rapport "Ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen" van Stichting NatuurAlert Nederland.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op twee aangenomen moties inzake watercrassula.

  Te behandelen:

  Loading data