Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

14 april 2021
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • T. Kuzu (DENK)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • H.A.J. Smolders (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Koninkrijksrelaties d.d. 14 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Update vragen van de stand van zaken m.b.t. covid-19 op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint- Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringsagenda landspakketten Aruba en Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toetsingskader vijfde incidentele suppletoire begroting 2020 van Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over Sint Maarten (o.a. Kamerstuk 35420-203)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel terugkoppeling mogelijkheden om de jaarramingen van liquiditeitsbehoeften te verwerken in begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Besluitvorming Rijksministerraad 26 februari 2021 inzake liquiditeitsbehoefte ACS en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervolg voedselhulpprogramma Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken uitvoering motie Özütok c.s. over de route-tijdtabel (Kamerstuk 35422-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Twee rapporten die ingaan op vraagstukken rond de verduidelijking en herijking van de taakverdeling tussen het Rijk en het openbaar lichaam, resp. de vormgeving van het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluitvorming Rijksministerraad 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte ACS tweede kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op Brief Huisartsenvereniging Aruba (HAVA) over korting op het AZV-budget

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Start Hypotheekgarantie Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoeringsagenda's met Aruba, Curaçao en Sint Maarten tweede kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Kamerstuk 35570-IV-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over het ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport Ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector in Caribisch Nederland van de Stichting Wageningen Research

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbod twee technische briefings door ministerie BZK

  Om de nieuwe Kamerleden in de commissie Koninkrijksrelaties van dienst te zijn biedt de Staatssecretaris van BZK graag de mogelijkheid tot het verzorgen van een of meerdere technische briefings door BZK-ambtenaren. Deze zouden kunnen worden onderverdeeld in een briefing over de landen (o.a. staatkundige verhoudingen, corona-steun, wederopbouw bovenwindse eilanden) en de BES eilanden (o.a. Rijksvertegenwoordiging / relatie met Den Haag, bestaanszekerheid, corona-steun).
  Besluit: Ingaan op aanbod. 
 25. 25

  Introductiedossier

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld.
  In de de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies.
  Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercomissie wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die speciefiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiershier terugvinden:
  https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers