Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 februari 2021
12:45 - 13:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod G1000.nu voor presentatie over G1000Landbouw en landbouwakkoord

 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbeteren van de identificatie en registratie van honden en het registeren van chippers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau van de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het PBL-rapport natuurbeleid in internationale context

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten actualisatie onderzoek maatschappelijk draagvlak wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van het Omschakelprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering aangenomen moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken met betrekking tot de vogelgriepsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nazending van de CW 3.1 bijlage bij het uitvoeringsprogramma Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Landelijke Actie CITES 2020: Operatie Cactus

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen over het onderwerp duurzame agrofinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vierde kwartaalrapportage 2020 lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 15-16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 25 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Een rijke oogst van 30 Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Besluit inzake de transitie van het BPRC naar minder proeven en meer proefdiervrije innovaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op beleidsterrein LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 27. 27

  Rapport onderzoek destructiebestel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  NVWA jaarplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over bevestiging dat eerder aangekondigde tariefverhoging achterhaald is

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van het wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering n.a.v. aangenomen amendementen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Europese bijeenkomst 13 januari 2021 inzake het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 25 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inplannen algemeen overleg Natuur

  Besluit: Het algemeen overleg Natuur inplannen op maandag 8 februari 2021 van 10.00 tot 13.00 uur.
 35. 35

  Onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg NVWA

  Besluit: De onbeantwoorde vragen uit het algemeen overleg NVWA van 2 februari 2021 schriftelijk inventariseren, uiterlijk aan te leveren op vrijdag 5 februari 2021 om 14.00 uur. De minister van LNV zal verzocht worden de beantwoording uiterlijk dinsdag 9 februari 2021 om 15.00 uur aan de Kamer te sturen.
 36. 36

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een reactie op moties inzake watercrassula

  Te behandelen:

  Loading data