Procedurevergadering : Procedurevergadering Groslijst controversieel verklaren (digitaal)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
14:00 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite zal in een aanzienlijk aantal gevallen het betreffende dossier (met onderliggende zaken) worden aangehouden tot de nieuwe Kamer.
 

Bijlagen

Deelnemers

 • A.E. Diertens (D66)
 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verlenging voedselhulp Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de vierde tranche liquiditeitssteun aan Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Zorgen Eilandsraad van Openbaar Lichaam Saba over budget openbaar lichaam

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van de leden Özütok en Diertens over op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren (Kamerstuk 35200-IV-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zesde voortgangsrapportage Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste halfjaarrapportage 2020 Cft BES

  Te behandelen:

  Loading data