Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 februari 2021
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet-register'

 3. 3

  Verzoek KHN tot aanbieding petitie 'Meer steun en snelle heropening van de horeca' d.d. 19 januari 2021

 4. 4

  Uitnodiging New Energy Coalition voor Nationaal energietransitie debat d.d. 1 maart 2021

 5. 5

  Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Concept wijziging beleidsregel versterking gebouwen Groningen in verband met typologie en NPR:2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op 150 kV-onderdelen van hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en hoogspanningsstation Tilburg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verlenging van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanscherping uitzondering winkelopening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over VDL Nedcar: geen vervolgorder BMW (Kamerstuk 29826-122)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten internetconsultatie Wet Collectieve warmtevoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Investeringssubsidie Duurzame Energie-regeling (ISDE) vanaf 1 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie Innovatieagenda Groen Gas en stand van zaken uitvoering Routekaart Groen Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verloop openstelling SDE++ 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie inzake de werking van de Europese koolstofmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nadere informatie over de uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels (Kamerstuk 32813-578)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Herbeoordeling signalen waardedaling en Commissie Bijzondere Situaties op afstand van NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de typologieaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang overeenkomsten Norg om de gaswinning versneld te beëindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het notaoverleg van 28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de delfstoffenwinning onder de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken diverse onderwerpen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport 2018 over inwinning van aardolie, aardgas en minerale delfstoffen door bedrijven aan de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (Kamerstuk 35594)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (Kamerstuk 35632-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Nationaal Groeifonds: Overzicht voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de FNV-brief met investeringsvoorstellen voor de Recovery and Resilience Facility

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag informele Telecomraad 7 december

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage inzake 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2012'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken aanpak misbruik van telecommunicatievoorzieningen bij phishing (spoofing)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang van het Digital Trust Center (DTC)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarbericht Staat van het mkb 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering van de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over het herstelplan regionale economie uitwerken in overleg met provincies en andere stakeholders (Kamerstuk 35570-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapporten inzake Actieprogramma en advies Future Affordable Sustainable Therapies

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overname Apotex afgerond

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over de brief “Noodkreet - Motie Moorlag niet langer uitgevoerd door Staatssecretaris Keijzer”

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitstel toezending BNC-fiche: Nieuwe consumentenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Risicobeheersing Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Nieuw antenneconvenant

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitvoering art. 16 lid 1 Handelsregisterwet door KVK vertraagd

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Risicobeheersing TVL-subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapport Professionals over de versterkingsoperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op het rapport Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Afschrift van de koninklijk besluiten houdende het verlenen van ontslag aan ir. E.D. Wiebes als Minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende het verlenen van ontslag B. van ’t Wout als Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdende benoeming van B. van ’t Wout tot Minister van Economische Zaken en Klimaat en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche: Mededeling Actieplan Intellectueel Eigendom

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche: Verordening Data Governance Act

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de brief van O-PAC Ontwikkelingsmij inzake het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Fiche: Mededeling EU-strategie voor hernieuwbare offshore energie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag van een schriftelijk overleg d.d. 8 december 2020 (overige vragen) over de Energieraad 14 december 2020 (Kamerstuk 21501-33-837)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van de Energieraad (VTC) van 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om in te gaan op het aanbod van de minister om een technische briefing door de RVO over de Tegemoetkoming Vaste Lasten te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  EU-voorstel: Wet inzake Digitale Diensten COM (2020) 825 (Engelstalige versie).

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 3 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de modules KKC en GO-C

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regelingen BMKB, COL, Groeifaciliteit, Qredits en garantiefondsen GGTO en VZR

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verdeling 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie 27 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag van de videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming op 7 december

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Verzoek van het lid Weverling c.s. inzake radiofrequenties

  Te behandelen:

  Loading data