Procedurevergadering : Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

27 januari 2021
12:45 - 13:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering[1] van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Zaken die op de Europese agenda staan worden in beginsel niet controversieel verklaard, omdat het Europese behandel- en besluitvormingsproces geen rekening houdt met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het controversieel verklaren van een Europees voorstel, geannoteerde agenda’s, verslagen van Europese Ministerraden en BNC-fiches zou betekenen dat de commissie respectievelijk de Kamer afziet van het uitoefenen van invloed op het proces van behandeling en besluitvorming.
 
[1] Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite kan worden uitgesproken dat het betreffende dossier (met onderliggende zaken) wordt aangehouden tot nieuwe Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels strekkende tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111/59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 16 december 2020)

  De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

  Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Verzamelonderwerpen LNV

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Natuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Pacht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg Dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stukken geagendeerd voor reeds aangevraagde VAO's/VSO's

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst geplande commissievergaderingen:

  • 27/1 14.00 - 15.30: Gesprek met IG NVWA en SG ministerie LNV (besloten, fysiek)
  • 2/2 16.30 - 19.30: AO NVWA
  • 3/2 12.45 - 13.45: Procedurevergadering (digitaal)
  • 4/2 10.00 - 14.00: AO Verzamelonderwerpen LNV
  • 10/2 12.45 - 13.45: Procedurevergadering (digitaal)
  • 15/02 14.00 - 14.00: SO Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2021
  • 15/03 14.00 - 14.00: SO Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 maart 2021
 18. 18

  Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

  • AO Natuur
  • Notaoverleg Initiatiefnota 'Wijdse blik op weidevogels'
  • AO Visserij (na reces)
  • AO Dierenwelzijn (na reces)
  • AO Pacht (na reces)
 19. 19

  Lijst met plenaire activiteiten LNV

  Voor plenaire behandeling aangemelde wetgeving
  • Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  VAO's/ VSO's
  • VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11/2020)
  • VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11/2020)
  • VAO Mestbeleid (AO d.d. 04/11/2020)
  • VSO Biotechnologie en Tuinbouw (27428, nr. 373) (SO d.d. 7/10/2020)

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 20. 20

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 15-16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 15 en 16 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Europese bijeenkomst 13 januari 2021 inzake het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vierde kwartaalrapportage 2020 lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 25 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data