Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 10 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 10 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging VBNE voor werkbezoek over praktisch bosbeheer i.h.k.v. bossenstrategie
3
Uitnodiging LTO Noord voor werkbezoek over project ‘Perceelemissie in de hand Fryslân’
4
Aanbod Rli voor toelichting op advies 'Stop bodemdaling in veengebieden: het Groene Hart als voorbeeld'
5
Aanbieding studie 'Stikstofreductie via het krachtvoer. Analyse in het kader van de Kamermotie voor 3 procent reductie van ruweiwitgehalte in het krachtvoer’ van PBL
6
Uitnodiging Duits parlement voor interparlementaire conferentie over de Europese Green Deal en het gemeenschappelijk landbouwbeleid d.d. 4 en 5 oktober 2020
8
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling)

Te behandelen:

9
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

Te behandelen:

44
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad op 20 juli 2020 en het verslag van de videoconferentie voor de EU Landbouw- en Visserijministers op 29 juni 2020

Te behandelen:

52
Overzicht plenaire debatten en dertigledendebatten

Details

 Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
53
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

Details

De plenaire behandeling van de begroting van LNV is voorzien in week 48 (van dinsdag 24 t/m donderdag 26 november 2020).

Te behandelen:

54
Notitie 'Inkomsten en verdienmodel van agrariërs' van de Nederlandse Vereniging van Banken

Te behandelen:

55
Stafnotitie - Overzicht van de recente publicaties over verdienmodellen van agrariërs
56
Technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie op woensdag 23 september 2020 over de Van boer tot bord-strategie

Details

Besluit: De technische briefing (via Pexip) zal doorgang vinden op woensdag 23 september.
Noot: De leden Weverling (VVD), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld. Daarmee hebben zich voldoende deelnemers aangemeld voor deze technische briefing.
64
Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te verzoeken per ommegaande het Arcadis-onderzoek naar Natura 2000-gebieden aan de Kamer te sturen. Tevens de minister van LNV vragen om separaat hieraan een reactie te geven op dit onderzoek.

Te behandelen:

66
Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de minister van LNV te verzoeken voor het algemeen overleg Biotechnologie en tuinbouw een voortgangsrapportage van de Nationale Tuinbouwagenda en een stand van zakenbrief over biotechnologie en CRISPR-Cas te sturen

Te behandelen: