Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

8 december 2020
18:00 - 19:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Herziene agenda i.v.m. wijziging tijdstip

Bijlagen

Deelnemers

 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling inclusief certificering van het CPB

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde Agenda Energieraad 14 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten 2019 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wetsvoorstel 'Wat na nul' – wetswijzigingen in verband met de definitieve sluiting van het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels (Kamerstuk 32813-578)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de reactiebrief aan de Waddenvereniging inzake zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlands herstelplan voor de Recovery and Resilience Facility

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update van de ontwikkelingen bij het bedrijf Unilever

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op de mededeling inzake de EU-strategie om methaanemissies terug te dringen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a de geannoteerde agenda EU ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie op 27 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar de houding van burgers tegenover telemarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming deelname aann een vertrouwelijke technische briefing over de algemene maatregel van bestuur Veiligheid en integriteit telecommunicatie en de uitrol van 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming van 7 december 2020 (Kamerstuk 21501-30-513)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Telecomraad 7 december (Kamerstuk 21501-33-838)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Mededeling Methaanstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Sienot over 'de ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK

 23. 23

  Vastgestelde EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2021 Europese Commissie

 24. 24

  Planning procedurevergaderingen na het zomerreces, vindt plaats op de dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur (data na het voorjaars- en verkiezingsreces zijn onder voorbehoud):

  Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
  • 19 januari 2021
  • 2 februari 2021
  • 9 februari 2021
  Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021
  • 30 maart 2021
  • 13 april 2021
  Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021
  • 11 mei 2021
  • 25 mei 2021
  • 8 juni 2021
  • 22 juni 2021
  • 6 juli 2021
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

   
 25. 25

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen EZK

 26. 26

  Kabinetsinzet Techniekpact 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming van 7 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda EU ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie op 27 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda informele Telecomraad 7 december

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stafnotitie - Videoconferentie - Informele Raad voor Concurrentievermogen (Consumentenbescherming) d.d. 7 december 2020

 32. 32

  EU-signalering EZK - Videoconferentie - Informele Telecomraad d.d. 7 december 2020

 33. 33

  Reactie op brief van FNV, CNV en VCP over het Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toelichting op een aantal punten betreffende het Nationaal Groeifonds (NGF)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een reactie van de staatssecretaris op de brief “Noodkreet – Motie Moorlag niet langer uitgevoerd door Staatssecretaris Keijzer”

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel opzet rondetafelgesprek Familiebedrijven