Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoverbinding)

De vergadering is geweest

22 september 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Mededingingswet en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aanbod technische briefing over de impact van de NPR-update door Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rectificatie Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over versnelling van CO2-reductie als criterium hanteren (Kamerstuk 32813-545)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitslag subsidievrije tender windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eerste openstelling SDE++ en verloop Voorjaarsronde SDE+ 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal (Kamerstuk 35377-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht van ontwikkelingen op het domein van het toegepast onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020 (Kamerstuk 21501-30-497)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opzet en de onderzoeksvragen van de beleidsdoorlichting van artikel 1: goed functionerende economie en markten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Mededeling over een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Mededeling over een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst van EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken zoutwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vergoeding fiscale schade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken wetsvoorstel Versterken Groningen en overzicht openstaande moties

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het rapport ‘Barometer Boudel op Rieg’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies auditcommissie zoutwinning Waddenzee over nulmeting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overleg met Waddenvereniging op 17 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) -advies versterking Groningen en Bouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afspraken over versterking van de woning en in het Hart van Opwierde te Appingedam

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken bij de programma’s Heft en Eigen Initiatief en vergoedingen voor huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda videoconferentie Raad voor Toerisme van 28 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie op 29 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van het lid Beckerman (SP) voor een rondetafelgesprek over ondersteuning van fossiele industrie naar aanleiding van een OESO-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) inzake het toevoegen van de vierde incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie 2.0 aan de agenda voor het debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers op donderdag 24 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om reactie van de staatssecretaris op de petitie ReisAdviseurs Nederland "Help de reisbranche overleven"

  Te behandelen:

  Loading data