Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoverbinding)

De vergadering is geweest

8 september 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging en programma interparlementaire conferentie klimaat en GLB 4 en 5 oktober 2020

 3. 3

  Verzoek The Travel Club tot aanbieding petitie "Help de reisbranche overleven"

 4. 4

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstel-pakket)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Verlenging Subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlenging horizonbepaling subsidiemodule Hernieuwbare Energie (ISDE-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de Energieraad (videoconference) van 15 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Consultatie kolenmaatregel in het kader van Urgenda

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  SER-advies duurzaamheidskader biomassa en reactie motie Sienot c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Europese participatiemaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  CO2-levering aan de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek om informatie inzake uitvoering motie Van der Lee over extra reductie om in de komende jaren het Urgendavonnis uit te voeren (Kamerstuk 32813-521)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Consultatieverslagen beleidsregel taakuitoefening CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS en moties Van den Berg en Wiersma (Kamerstuk 35300 XIII, nrs. 95 en nr. 97)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De inzet van dwanglicenties bij hoge prijzen van medicijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht wet- en regelgeving ter borging van economie, innovatie en werkgelegenheid bij ongewenste overnames en investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over behoud van werkgelegenheid bij Vredestein/Apollo in Enschede (Kamerstuk 21501-20-1556)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Steun- en herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake de uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Groeiende verantwoordelijkheden van online platforms ten opzichte van consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Tussenbericht Staat van het mkb 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op moties Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Financiering van het bedrijf Smart Photonics

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzamelbrief op het gebied van consumentenbeleid en marktordening

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake Corona Overbruggingslening (COL) en Coronamaatregel Qredits

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek naar de mobiliteit en het behoud van talent op het gebied van kunstmatige (artificiële) intelligentie (AI)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie AWTI Adviesrapporten ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ en 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Evaluatie van de Nederlandse deelname aan Eurostars, Eureka Clusters en Joint Technology Initiatives

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kabinetsinzet Sociaal Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Monitor Betaaltermijnen overheid 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Hoofdpunten van een voorgenomen wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 e.a.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verdere ontwikkeling van de Kamer van Koophandel (KVK) als organisatie na de evaluatie van de Wet op de Kamer van Koophandel 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitkomsten van de multibandveiling

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoek inzake vereenvoudiging oprichten bv

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voornemen tot verstrekken van lening ten behoeve van doorstart Apotex

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Jaarverslag Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Antwoorden op vragen commissie over de Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19 (Kamerstuk 35420-87)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport “Investeren in herstel en groei van het mkb”

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nadere reactie op SOMO-rapport "Overpriced: Drugs developed with Dutch Public Funding"

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toestemming voor deelname aan technische briefing ‘Besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie en 5G’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Vertrouwelijke informatiedeling en democratische controle op maatregelen telecomnetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toestemming deelname aan de technische briefing over de uitvoering van het Besluit Veiligheid en integriteit telecommunicatie en de veiligheidsaspecten rondom uitrol 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brief commissie Financiën behandeling ontwerpbegrotingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Van der Lee om reactie van de minister op het bericht dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel Weverling voor rondetafelgesprek Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Lijst van EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van de EU-rapporteurs Klimaat naar aanleiding van de ophoging EU-brede 2030 doelstelling klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Kabinetsappreciatie Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken immateriële schade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 12 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie op 21 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 21 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Toepassing Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) bij beoordeling veiligheid gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Start publiekrechtelijke nieuwbouwregeling en fiscale gevolgschade

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Ontwikkelingen verwerking productiewater Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het notaoverleg van 28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de delfstoffenwinning onder de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de leningsfaciliteit aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Aanwijzing Autoriteit woningcorporatie, subsidieregeling woningcorporaties aardbevingsgebied provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen over onderzoek en innovatie, 21 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 18 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek van het lid Van der Lee inzake de stand van zaken met betrekking tot de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek van het lid Beckerman om te rappelleren ten aanzien van de verzochte informatie ten behoeve van het algemeen Mijnbouw/Groningen op 10 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek van het lid Palland om de minister om een overzicht van aanhangige en nog te ontvangen wetsvoorstellen op het gebied van energie te vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Mededeling van het lid Van der Lee inzake het aanbieden van een "klimaatkoffer" aan de minister in het eerstvolgende algemeen overleg Klimaat en energie

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Sienot om een kabinetsreactie op de resultaten van een toets van de Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven aan artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek van het lid Moorlag over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data