Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 december 2020
14:15 - 15:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

   
  • do 14-01-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • wo 20-01-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Wapenexportbeleid
  • do 28-01-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 11-02-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 
   
  • di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel  
  • wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
  • wo 16-06-2021  10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel


  Nog te plannen commissieactiviteiten in het kader van de kennisagenda:
  • Kennisontbijt toekomst Wereldhandelsorganisatie (Kennisagenda Toekomst wereldhandel)
  • Gesprek partners Prospect Partnerschap (Kennisagenda Opvang in de regio)
  • Gesprek prof. Hein de Haas (Kennisagenda Grondoorzaken migratie)
  • Gesprek Eurocommissaris Handel dhr. Dombrovskis (Kennisagenda EU handelsakkoorden)
  • Kennisbijeenkomst wetenschappers over invloed parlement op proces handelsakkoorden (Kennisagenda EU handelsakkoorden)
  • Rondetafelgesprek Internationale dimensie Topsectorenbeleid
  • Gesprek met opstellers paper Internationale klimaatfinanciering (Kennisagenda Internationale Klimaatfinanciering)
  Besluit: Commissie in nieuwe samenstelling na verkiezingen adviseren bovenstaande activiteiten ter afronding van de onderwerpen van de kennisagenda te organiseren. 

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
  13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)
  VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
 3. 3

  Kennisagenda - Internationale klimaatfinanciering: een landenvergelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek Ambassade van de Federale Democratische Republiek Ethiopië, namens ambassadeur, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 5. 5

  Verslag Wereldbank jaarvergadering 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op moties ingediend tijdens de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  35529 Nota van wijziging inzake Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35650-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Additionele bijdragen uit noodhulpmiddelen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Decemberbrief voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Wijziging verordening Algemene Uniale Exportvergunning (dual-use) in verband met Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 10 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer 19-11-2020
  2. 2020Z22779 Aan minister BuHa-OS en minister BuZa - antwoord op feitelijke vragen export militair materieel naar Pakistan via Turkije 19-11-2020
  3. 2020Z19056 Aan minister BuHa-OS - afschrift vragen brief FNV c.s over Omnibuswet Indonesië 15-10-2020 -> rappelleren 
  4. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU voorstellen 16-06-2020
 17. 17

  Kabinetsappreciatie van de tweede herziene conceptversie van het UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek om een schriftelijke reactie op de bevindingen van het onderzoek van het Center for Global Policy over dwangarbeid door Oeigoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rappel brief over het uitvoeren van de motie Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beschikbaarheid van COVID-vaccins voor ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Schriftelijk overleg over de goedkeuring verdrag tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen lidstaten van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rappel brief over aangehouden motie van het lid Bouali over mogelijkheden om het Holland Alumni network te behouden (Kamerstuk 35570-XVII-29)

  Te behandelen:

  Loading data