E-mailprocedure : Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de Wet Franchise (35392) op maandag 22 juni 2020

De vergadering is geweest

13 mei 2020
12:00 uur
Leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Conform uw besluit d.d. 6 april 2020 is het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (Kamerstuk 35392) na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op 26 april 2020 aangemeld voor behandeling in een wetgevingsoverleg nog voor het zomerreces. Griffie Plenair heeft maandag 22 juni 2020 van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur voor het wetgevingsoverleg gereserveerd.
 
Gaarne verneem ik uiterlijk woensdag 13 mei 2020 om 12.00 uur of u kunt instemmen met een wetgevingsoverleg Wet Franchise op maandag 22 juni 2020 van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst. 
 
Dennis Nava
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de Wet Franchise (35392) op maandag 22 juni 2020

    Te behandelen:

    Loading data