Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 mei 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit tot Wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regeling Groeifaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Sienot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 februari 2020, over de CO2-compensatie door bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomst van het toetsen van de verkoop van Eneco

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending reactie inzake informatie over investeringen en voorbeelden van knelpunten in de netwerkcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie over de uitvoering van het Urgenda-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering Urgenda-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over de brief van de Metropoolregio Amsterdam hebben over zorgen rond biomassa

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Plannen voor het grootste waterstofproject in Groningen.’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Regionale Energiestrategieën (RES): gevolgen corona en stand van zaken burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020 (Kamerstuk 31239-313)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering SDE+ en hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gaswinning in de Waddenzee met 'hand aan de kraan'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Continuïteit van het bedrijf Royal IHC (IHC)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren en aanvullende maatregelen op het gebied van financiering voor bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag schriftelijk overleg over Bedrijfslevenbeleid (Beantwoording vragen met betrekking tot COVID-19) (Kamerstuk 32 637)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Steun individuele bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Naar meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag schriftelijk overleg over Bedrijfslevenbeleid (Beantwoording overige vragen) (Kamerstuk 32637)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Energieraad (videoconference) op 28 april 2020 (Kamerstuk 21501-33-802)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de informele Energieraad (videoconference) van 28 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op onderzoek Hogeschool Saxion naar de ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie over de uitvoering van de motie van het lid Amhaouch c.s. over scenario's om de Nederlandse ruimtevaartambities beter vorm te geven (Kamerstuk 24446-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie van het lid Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling (Kamerstuk 32637-404) en de gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken (Kamerstuk 32637-408)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarbericht 2019 Staat van het mkb en brief over familiebedrijven en voortgang acties MKB-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de gewijzigde motie Stoffer en Wörsdörfer over ambulante handel (Kamerstuk 32637-381)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verruiming van de BMKB als gevolg van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verlenging van de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid aan inzake de verruiming van de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) met een GO-corona module (GO-C)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beantwoording van de vraag van het lid Slootweg, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 25 maart 2020, over het verkorten van betaaltermijnen van de overheid in verband met de huidige crisis als gevolg van het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag schriftelijk overleg over geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 19 en 20 maart 2020 (Kamerstuk 21501-30-478)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitstel toezending BNC-fiches over o.a. de digitale toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Weverling en Sjoerdsma over een dialoog tussen relevante marktpartijen en handhaving vanuit een juridische rol in beleid en toezicht (Kamerstuk 24095-454)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang modernisering van het mededingingsinstrumentarium in relatie tot digitalisering en online platforms

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Utrecht en Flevoland (Kamerstuk 29697-84)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Onderzoeksrapport KPMG en Nyenrode Business Universiteit over sociaal ondernemerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda high level videoconferentie over de Coronacrisis en toerisme op 27 april 2020 (Kamerstuk 21501-32-482)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag ministeriële videoconferentie toerisme van 27 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Jaarverslag van het Nationaal Programma Groningen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche 1: Mededeling over een Europese datastrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche 2: Mededeling Europese digitaliseringsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche 3: Verordening Europese klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Mededeling over de Europese mkb-strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Fiche: Mededeling lange-termijnactieplan betere implementatie en handhaving interne-marktregels

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie en het Coronavirus van 7 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Een nieuwe industriestrategie voor Europa COM (2020) 102

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Behandeling van de verantwoording over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag High level ministeriële video conferentie over de economische effecten van het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de motie van de leden Baudet en Van Haga over alle SBI-codes in aanmerking nemen bij toekenning van de TOGS

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) als gevolg van de Coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Kabinetsappreciatie Witboek over kunstmatige intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op het amendement lid Weverling c.s. met betrekking tot instelling van een adviescommissie ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Informatie over de inspanningen die zijn verricht op het afhandelen van de oude schademeldingen door de Arbiter Bodembeweging en met de Regeling meerkosten herstel oude bevingsschades van de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verlaging gaswinning Groningenveld gasjaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Resultaten risicoanalyse 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Gevolgen van de coronacrisis voor de ombouwactiviteiten van L-gasinstallaties in België, Duitsland en Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. immateriële schade Groningen (Kamerstuk 33529-725)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Klimaat & Energie van 4 september 2019, over het actieplan “Voor meer schone warmte”

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Uitvoering van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Afbouw salderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Eindevaluatie programma Groene Groei

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Kabinetsvisie waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Routekaart Groen Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Klimaatneutrale energiescenario's 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 83. 83

  Start Invest-NL (Kamerstuk 35123-34)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 84. 84

  Geannoteerde agenda informele Energieraad (videoconference) op 28 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Geannoteerde agenda high level videoconferentie over de Coronacrisis en toerisme op 27 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Geannoteerde agenda informele Telecomraad 5 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Concurrentievermogen op 15 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Rondvraagpunt van het lid Dik-Faber en het lid Sienot inzake technische briefing en rondetafelgesprek over het PBL-rapport over biomassa en SER-rapport duurzaamheidskader voor biomassa

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Rondvraagpunt van het lid Nijboer inzake versterking in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Rondvraagpunt van het lid Sienot inzake werkbezoeken

  Te behandelen:

  Loading data