Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 18 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 18 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Ontwerpbesluit tot Wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Te behandelen:

12
28
31
32
Reactie op de motie van het lid Aartsen over aanpassing van de BMKB-regeling (Kamerstuk 32637-404) en de gewijzigde motie van de leden Aartsen en Amhaouch over deelverpanding mogelijk maken (Kamerstuk 32637-408)

Te behandelen:

38
Beantwoording van de vraag van het lid Slootweg, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 25 maart 2020, over het verkorten van betaaltermijnen van de overheid in verband met de huidige crisis als gevolg van het coronavirus

Te behandelen:

41
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Weverling en Sjoerdsma over een dialoog tussen relevante marktpartijen en handhaving vanuit een juridische rol in beleid en toezicht (Kamerstuk 24095-454)

Te behandelen:

58
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
59
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen
60
Planning algemeen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raden op het terrein van EZK in het tweede semester van 2020
63
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

Te behandelen:

64
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

Te behandelen:

70
Informatie over de inspanningen die zijn verricht op het afhandelen van de oude schademeldingen door de Arbiter Bodembeweging en met de Regeling meerkosten herstel oude bevingsschades van de provincie Groningen

Te behandelen:

91
Rondvraagpunt van het lid Dik-Faber en het lid Sienot inzake technische briefing en rondetafelgesprek over het PBL-rapport over biomassa en SER-rapport duurzaamheidskader voor biomassa

Te behandelen: