E-mailprocedure : Voorstel inbrengdatum Voorstel van wet houdende wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

De vergadering is geweest

17 april 2020
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
De Kamer heeft op 9 april 2020 het Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435) ontvangen. Hierbij stel ik u voor de inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel op donderdag 21 mei 2020 om 12.00 uur vast te stellen.
 
Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 17 april 2020 te 16.00 uur of u met het voorstel kunt instemmen om de inbrengdatum voor het verslag over het wetsvoorstel op donderdag 21 mei 2020 om 12.00 uur vast te stellen. Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groet,
Niels Kruithof
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel inbrengdatum Voorstel van wet houdende wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

    Te behandelen:

    Loading data