E-mailprocedure : Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen ten behoeve van het verslag inzake de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (35438)

De vergadering is geweest

16 april 2020
16:00 uur
Leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Zojuist heeft de Kamer de tweede incidentele suppletoire begroting  van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake Noodpakket banen en economie (Kamerstuk 35438) ontvangen. Gezien het spoedeisende karakter daarvan, stel ik voor de inbrengdatum voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vast te stellen op dinsdag 21 april 2020 om 14.00 uur.
 
Gaarne verneem ik uiterlijk donderdag 16 april 2020 om 16.00 uur of u met het voorstel kunt instemmen om de inbrengdatum voor de feitelijke vragen op dinsdag 21 april 2020 om 14.00 uur vast te stellen.
 
 
Met vriendelijke groet,

Dennis Nava
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel inbrengdatum feitelijke vragen over de Tweede incidentele suppletoire begroting EZK inzake Noodpakket banen en economie (35438)

    Te behandelen:

    Loading data