Procedurevergadering : Procedurevergadering via videoverbinding

De vergadering is geweest

14 april 2020
16:00 - 17:00 uur
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R. Bisschop (SGP)
 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • V. Maeijer (PVV)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Toelichting op de orde van de vergadering

  De voorzitter heeft een toelichting gegeven op de orde van deze (eerste) digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitstel uitnodiging commissie voor Europese Zaken van National Assembly of Hungary voor werkbezoek aan Hongarije d.d. 28-30 april 2020 i.v.m. COVID-19

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over deelname van de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de EU en/of zijn Plaatsvervanger aan de kennissessie voor Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie voortgangsrapporten Noord-Macedonië en Albanië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag Europese Raad VC inzake COVID-19 van 26 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Videoconferentie Europese Raad d.d. 10 maart 2020 inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Videoconferentie Europese Raad d.d. 17 maart 2020 inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda voor de Europese Raad videoconferentie inzakeCOVID-19 van 26 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie Commissievoorstellen met economische respons op COVID-19 uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Commissie mededelingen over vrij verkeer van goederen, personen en diensten in het licht van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een technische briefing inzake het inkomende Duitse EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlanders bij de Europese Commissie en andere instellingen van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderhandelingen toekomstig partnerschap Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag Raad Algemene Zaken van 24 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorbereiding Raad Algemene Zaken d.d. 21 april 2020 en Europese Raad d.d. 23 april 2020

  Mogelijk wordt op 21 april 2020 een Raad Algemene Zaken via video-verbinding gehouden. Op 23 april 2020 wordt mogelijk een ingelaste Europese Raad (ER) via video-verbinding gehouden.

  Besluit (1): Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de Kamer vóór aanstaande vrijdag 17 april 2020 te 10.00 uur te informeren over de Europese ministeriële overleggen (RAZ, ER of anderszins) die volgende week voorzien zijn, en daarbij aan te geven welke status deze overleggen hebben, welke besluiten zullen voorliggen en per onderwerp/voorstel een appreciatie en de kabinetsinzet te geven.

  Besluit (2): Na ommekomst van deze kabinetsbrief met spoed via e-mailprocedure vrijdagochtend besluiten over de behandeling van deze brief, hetzij via een schriftelijk overleg met inbreng vrijdagmiddag 17 april, hetzij via een notaoverleg in de volgende week, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de vergadervoorzieningen in de Kamer en van de bewindspersonen.
 19. 19

  Informele EU-top inzake Westelijke Balkan d.d. 6-7 mei 2020

  Wegens de coronamaatregelen heeft het Kroatisch EU-Voorzitterschap de Informele EU-top inzake Westelijke Balkan d.d. 6-7 mei 2020 tot nader order uitgesteld. Zodra een nieuwe datum is vastgesteld zult u een voorstel ontvangen voor een opnieuw te plannen plenair debat of schriftelijk overleg ter voorbereiding van deze informele EU-top.

  Besluit: Ter informatie.
 20. 20

  Verslag van een werkbezoek van een rapporteur transparantie aan Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een politieke dialoog over het rapport ‘De Europese Commissie in Balans – Ambitie, Organisatie en Macht'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de COSAC voorzittersconferentie, gehouden in Zagreb, Kroatië van 19 tot en met 20 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nog te ontvangen brieven

  Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie (gevraagd 17-10-2019).
  • Aan minister buza - kabinetsreactie met juridische beoordeling inzake de Europese klimaatwet op de punten bevoegdhedenverdeling EU-lidstaten en de institutionele gevolgen (gevraagd 05-03-2020).

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak. 

  Besluit: De commissie besluit om een rappelverzoek te versturen aan het kabinet inzake de nog te ontvangen brief over de juridische beoordeling mbt de Europese klimaatwet op de punten bevoegdhedenverdeling EU-lidstaten en de instutionele gevolgen aangevuld met een appreciatie van het inmiddels verschenen juridisch advies van het Europees Parlement te ontvangen binnen één week (uiterlijk 21 april 2020).

  Noot: Brieven nieuw toegevoegd, aangevraagd in deze procedurevergadering:
  • Aan minister buza - rappelbrief inzake de nog te ontvangen brief over de juridische beoordeling mbt de Europese klimaatwet op de punten bevoegdhedenverdeling EU-lidstaten en de instutionele gevolgen aangevuld met een appreciatie van het inmiddels verschenen juridisch advies van het Europees Parlement, te ontvangen binnen één week (uiterlijk 21 april 2020, gevraagd 14-04-2020).
  • Aan minister buza - kabinetsreactie te ontvangen vóór 17 april 2020 met daarin 1) een appreciatie over de snelle besluitvorming in bijvoorbeeld de Europese Raad en in de Raad Algemene Zaken over het Cohesiebeleid dd 27 maart 2020 en de betrokkenheid van nationale parlementen in deze besluitvorming, in het bijzonder ten aanzien van de beschikbaarstelling van middelen uit het Cohesiefonds, 2) een overzicht van de (nog) te verwachten besluitvorming in de Europese Raad en Raad Algemene Zaken waarover (nog) geen informatie aan de Kamer is verstrekt en 3) en een reflectie op het ontbreken van een Geannoteerde Agenda voor de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid dd 27 maart 2020 (gevraagd 14-04-2020).
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op de brief van Hongaars Parlementsvoorzitter László Kövér over de maatregelen voor insluiting van coronavirus in Hongarije (gevraagd 14-04-2020).
  • Aan minister buza - een stand van zakenbrief met betrekking tot de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie en in die brief in te gaan op de planning van de onderhandelingen in het licht van de Coronamaatregelen en of daardoor mogelijk uitstel van de onderhandelingstermijn (c.q. verlenging van de transitieperiode) te voorzien is, te ontvangen binnen drie weken (uiterlijk dinsdag 5 mei 2020, gevraagd 14-04-2020).
  • Aan minister buza - kabinetsbrief over de Europese ministeriële overleggen (RAZ, ER of anderszins) die volgende week (week 17) voorzien zijn, en daarbij aan te geven welke status deze overleggen hebben, welke besluiten zullen voorliggen en per onderwerp/voorstel een appreciatie en de kabinetsinzet te geven, te ontvangen vóór aanstaande vrijdag 17 april 2020 te 10.00 uur (gevraagd 14-04-2020).   
 24. 24

  Commissie-agenda

  17-04-2020 e-mailprocedure over voorbereiding Europese ministeriële overleggen
  28/30-04-2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije (tot nader order uitgesteld)
  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid
  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb (geannuleerd)
  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
  10-06-2020 12:00 - 13:00 Gesprek met Nederlandse ambassadeur in Berlijn inzake het Duitse EU-voorzitterschap
  17-06-2020 16:30 - 19:30 AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie
  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
  19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn
  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020 (* Op 9 april jl. heeft het Presidium besloten dat de Kamer in het meireces doorvergadert en zich daarbij beperkt tot overleggen die verband houden met de coronacrisis)
  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)
  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

  Nog (opnieuw) in te plannen: AO Westelijke Balkan en AO Brexit/toekomstige relatie EU-VK (mei-juni 2020)

  Besluit: Ter informatie.