Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

2 december 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Varkens in Nood tot aanbieding petitie tegen gebruik van mestkelders in vee-industrie

 3. 3

  Verzoek Animal Rights tot aanbieding petitie "Red de apen uit de laboratoria" d.d. 14 december 2020

 4. 4

  Verzoek Stichting NatuurAlert Nederland tot aanbieding onderzoeksrapport m.b.t. vlaktekap

 5. 5

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet duurzame aanpak stikstof

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet LNV 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslagen Raad van Advies over het Bureau Risicobeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Opvolging advies rapport "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker?" Aanscherping van de procedures voor beleidskaders en beleidsregels LNV en VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actualisatie Bruinvisbeschermingsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen in het natuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouw (omschakelfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen dierenwelzijn en plaagdierenbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Deskundigenverslag dierziekten vogelgriep en meldcriteria eendenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Bevindingen over het juridisch advies getiteld “Regulering glyfosaathoudende middelen”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Diverse adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de nadeelcompensatieregeling bij het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 24. 24

  Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs Commissie LNV bij de Ontwerpbegroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 24 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nadeelcompensatieregeling bij het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister van LNV te verzoeken om zo spoedig mogelijk de invoerbestanden van NLR uit 2014 die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data