Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 november 2020
11:15 - 12:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • A. Weverling (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Comité Dierennoodhulp, mede namens initiatiefnemers, tot aanbieding petitie 'Overheid, doe mij dan ook maar een miljoen'

 3. 3

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven met betrekking tot herinspecties op gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzamelbrief SARS-CoV-20 bij nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (Kamerstuk 35539)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om aanvulling op de toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 ‘Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken’ over de begrotingen van 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De agrarische ondernemerschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie bij de rapportage getiteld "Agro-Nutri Monitor 2020: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming" en bijbehorende ACM-brief

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Programma versterken biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zesde Voortgangsrapportage Natuur 2019 (VRN)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst van vragen en antwoorden over de Verantwoordingsrapportage 2019 en jaarbeeld 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding Herbezinning NVWA en onderzoek taak-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besmetting van wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest in Duitsland en gevolgen voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitbraak met hoogpathogene vogelgriep in Altforst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  HPAI H5N8 in wilde knobbelzwanen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in de Volkskrant ‘Onderbetaalde arbeidskrachten bij de overheid: ‘ ik wil doorgroeien dus schop ik geen stennis’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over Biotechnologie en Tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Terugblik op Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), juni 2018 - oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over communicatie NVWA en supermarkten naar groot publiek i.v.m. Listeria besmette forelfilet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Initiatiefnota van het lid Futselaar over een routekaart uit de stikstofcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van een paper over de juridische mogelijkheden voor het op nationaal niveau reguleren van het gebruik van glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag rapporteurs ontwerpbegroting LNV 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire debatten en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 28. 28

  Actuele stand van zaken en toezeggingen diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanpak stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het niet verlenen van sectorspecifieke steun aan vleeskalverhouders

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Dierenwelzijn landbouwhuisdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang van de fundamentele herbezinning op het huidige slachtsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Advies over bestrijdingsmiddelen in Natura 2000-gebieden in Drenthe en reactie op de brief van Meten=Weten over intensieve teelten nabij Natura 2000-gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming vergadering van oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op rapport RIVM geïntegreerde knaagdierbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Inventarisatie fysiek of digitaal te voeren commissieactiviteiten.

  Besluit:
  • Het algemeen overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 november 2020 zal worden omgezet in een schriftelijk overleg dat op 9 november 2020 zal worden gevoerd.
  • Het algemeen overleg Stikstofproblematiek wordt geannuleerd. Hetgeen op die agenda stond zal worden geagendeerd voor het plenaire debat over de Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)’ (Kamerstuk 35600) dat na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het verslag kan worden ingepland.
 41. 41

  Verzoek van het lid Lodders (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief ‘Identificatie en Registratie (I&R) van paarden’ (reeds geagendeerd bij het AO Dieren in de veehouderij).

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Graus (PVV) om een aantal verbalisanten van de NVWA uit te nodigen voor een vertrouwelijk gesprek

  Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Weverling (VVD), Graus (PVV) en Wassenberg (PvdD) werkt voor de volgende procedurevergadering een voorstel uit met betrekking tot de mogelijkheden voor een vertrouwelijk gesprek (via Pexip) met een aantal verbalisanten van de NVWA.
 43. 43

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een reactie van de minister van LNV te vragen op de uitspraak van de Raad van State over handhavend optreden in het kader van de Europese Houtverordening.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Technische briefing door het ministerie van LNV over de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 10 november 2020 (via videoverbinding)

  Besluit: In aanvulling op de leden Geurts (CDA), Van Otterloo (50PLUS) en Wassenberg (PVdD) melden de leden Weverling (VVD), De Groot (D66) en Bromet (GroenLinks) zich aan, waardoor er voldoende aanmeldingen zijn om de briefing doorgang te laten vinden.
  Besluit: De briefing vangt een halfuur later aan en zal dus op dinsdag 10 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur plaatsvinden.