Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie LNV op 4 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie LNV op 4 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Comité Dierennoodhulp, mede namens initiatiefnemers, tot aanbieding petitie 'Overheid, doe mij dan ook maar een miljoen'
5
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (Kamerstuk 35539)

Te behandelen:

6
Reactie op verzoek commissie om aanvulling op de toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 ‘Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken’ over de begrotingen van 2015-2019

Te behandelen:

7
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg

Te behandelen:

27
EU-stafnotitie prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2021 op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
28
Overzicht plenaire debatten en dertigledendebatten

Details

Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
29
Stafnotitie - Reader algemeen overleg Contouren toekomstig mestbeleid 4 november 2020
42
Inventarisatie fysiek of digitaal te voeren commissieactiviteiten.

Details

Besluit:
 • Het algemeen overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 november 2020 zal worden omgezet in een schriftelijk overleg dat op 9 november 2020 zal worden gevoerd.
 • Het algemeen overleg Stikstofproblematiek wordt geannuleerd. Hetgeen op die agenda stond zal worden geagendeerd voor het plenaire debat over de Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)’ (Kamerstuk 35600) dat na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het verslag kan worden ingepland.
43
Verzoek van het lid Lodders (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief ‘Identificatie en Registratie (I&R) van paarden’ (reeds geagendeerd bij het AO Dieren in de veehouderij).

Te behandelen:

44
Verzoek van het lid Graus (PVV) om een aantal verbalisanten van de NVWA uit te nodigen voor een vertrouwelijk gesprek

Details

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Weverling (VVD), Graus (PVV) en Wassenberg (PvdD) werkt voor de volgende procedurevergadering een voorstel uit met betrekking tot de mogelijkheden voor een vertrouwelijk gesprek (via Pexip) met een aantal verbalisanten van de NVWA.
45
Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een reactie van de minister van LNV te vragen op de uitspraak van de Raad van State over handhavend optreden in het kader van de Europese Houtverordening.

Te behandelen:

46
Technische briefing door het ministerie van LNV over de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op 10 november 2020 (via videoverbinding)

Details

Besluit: In aanvulling op de leden Geurts (CDA), Van Otterloo (50PLUS) en Wassenberg (PVdD) melden de leden Weverling (VVD), De Groot (D66) en Bromet (GroenLinks) zich aan, waardoor er voldoende aanmeldingen zijn om de briefing doorgang te laten vinden.
Besluit: De briefing vangt een halfuur later aan en zal dus op dinsdag 10 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur plaatsvinden.