Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 oktober 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek PETA tot aanbieding petitie m.b.t. experimenten met apen in Nederland d.d. 14 december 2020

 3. 3

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2021 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op CDM-advies 'Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het eindadvies ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het eindrapport ‘Meer meten, robuuster berekenen’ van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rekening en verantwoording 2019 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een 'oud-nieuw'-overzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nationale Handelsmissie korte keten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel inhoudelijke reactie op de brief over aanbevelingen over biomassa in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Technische briefing door het ministerie over de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (oorspronkelijke datum: 8 oktober 2020)

  Besluit: Per e-mail zal een nieuwe datum voor deze (digitale) technische briefing worden voorgelegd en deelname onder de leden worden geïnventariseerd.
   
 18. 18

  Overzicht plenaire debatten en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 19. 19

  Afspraken met supermarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Innovatie, Precisielandbouw en Veredelingstechnieken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken veiligheid biotechnologiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030: Circulaire tuinbouw in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 21 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 en 20 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Sportvisserij Nederland over visserij nabij migratievoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid De Groot (D66) om het algemeen overleg Natuur van 14 januari 2021 te verplaatsen naar 13 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren ter voorbereiding op de behandeling van de Wet duurzame aanpak stikstof en de nog te ontvangen wet stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Futselaar (SP) om een stand van zaken over de slachthuisproblematiek, te ontvangen voor het algemeen overleg Dieren in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data