Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 december 2019
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Drawdown Europe Research Association, namens onderzoeksdirecteur en mede-oprichter Drawdown Europe, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over project Drawdown en klimaatoplossingen

 3. 3

  Verzoek Sail to the COP om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over uitkomsten rapport 'Change course towards fair and sustainable travel for all'

 4. 4

  Vertrouwelijke ter inzage legging AMvB "Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling AMvB Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Start van de consultatie van de regelgeving inzake de veiling van de 700, 1400 en 2100 MHz-frequenties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Kassa van 26 oktober 2019 over “misbruik van verbruiksregisters door energieverkopers”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verwachtingen klimaatconferentie COP25 te Madrid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verloop openstelling najaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK) inclusief bijlagen, de Langetermijnstrategie en het concept-Klimaatplan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2019'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 4 december 2019 (Kamerstuk 21501-33-783)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief van Warffum Alert! over sluiting van de NAM-locatie bij Warffum

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities (Kamerstuk 32813-400)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief INretail van 11 november 2019 ‘Help de veenbrand bestrijden!’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen woonadres en adviezen Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van het Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken met betrekking tot de MKB-deals

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de AMvB “Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de uitkomst van het buitengewone congres van de Wereldpostunie (UPU) van september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over Artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019 (Kamerstuk 21501-30-468)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsinzet voor het realiseren van een gelijk speelveld op de Europese interne markt voor alle ondernemingen (level playing field instrument)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Werkprogramma 2020 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang versterkingsoperatie batch 1581

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Akkoord over vervangende zekerheid voor versterkingsopgave Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de AMvB “Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport “Ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers. Een onderzoek naar ervaren knelpunten en mogelijkheden tot vermindering van regeldruk”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van de leden Beckerman en Mulder om een werkbezoek aan Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving van RTV Oost over het mijnbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Oordeel over de motie van het lid Beckerman over alles op alles zetten dat 2020 het jaar van uitvoering wordt voor Groningen (Kamerstuk 35300-XIII-49)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geestelijke verzorging in aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de bestrijding van misleidende doorverbindwebsites (Kamerstuk 35300-VI-85)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vertrouwelijke technische briefing over de totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Beckerman om de minister van VWS uit te nodigen voor het AO Mijnbouw/Groningen op 6 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153)

  Te behandelen:

  Loading data