Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

De vergadering is geweest

30 juni 2020
17:15 - 18:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.F. Sienot (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie Tata Steel Europe n.a.v. VAO Innovatie d.d. 4 juni 2020 en motie Moorlag over bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren (33009-87) en uitnodiging voor een gesprek

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende regels ter uitwerking van hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet (Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluit tot wijziging van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2018 Monitoring Commissie Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Energiesamenwerking Denemarken en statistische overdracht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op Rli-advies 'Naar een duurzame economie'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gevolgen COVID-19 voor het klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Start internetconsultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenhang en sturing Programma Energiehoofdstructuur en Regionale Energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reservering netcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO2-reductie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Zon op dak: kansen en oplossingsrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor Wind op Land 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de brief van Zon op Alle Daken aan uw Kamer, betreffende “collectieve regeling voor lokale energieproductie”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek impact Klimaatakkoord op het MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de voorstellen voor een fonds voor een rechtvaardige transitie en een publieke sector leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsappreciatie Witboek over kunstmatige intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen onderdeel ruimtevaart van 29 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Commerciële radio: beantwoording vragen van de vaste commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018 - 2012'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Update en voortgangsrapportage Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift reactie op de brandbrief inzake de (economische) gevolgen van de coronamaatregelen op de Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang wetgevingstraject sectorale investeringstoets defensie-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag ministeriële videoconferentie over onderzoek en innovatie, 29 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Gespreksverslag van de Critical Review over de benutting van kennis in de versterking

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst van EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken Instituut Mijnbouwschade Groningen en oude schadegevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wetsvoorstel Versterking Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarverslag NCG 2019 en voortgang versterkingsoperatie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang gesprekken over nieuwe inzichten in de versterkingsoperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vergoedingen voor huurders in de versterkingsopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang afbouw gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken van het loket opname op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Amhaouch inzake een schriftelijke kabinetsreactie op het (tussen)advies van het Comité voor Ondernemerschap over het mkb en de coronacrisis, te ontvangen vóór het debat over de 4de ISB inzake noodpakket banen en economie 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van de leden Sienot en Kröger voor een rondetafelgesprek over biomassa

  Te behandelen:

  Loading data