Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 februari 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F. Azarkan (DENK)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toelichting van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, het lid Veldman, op de prioriteringsexercitie inzake de voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020 en de Kamerbrede kennisbijeenkomst over de prioriteringsexercitie op 18 maart 2020

 3. 3

  Aanbod van Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) om een technische briefing te verzorgen over het advies 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'

 4. 4

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nadere toelichting op het arrest Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanvullende Overeenkomst en investeringsbedragen Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vertrouwelijke briefing in het kader van het addendum op het Akkoord op hoofdlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over dekkingseisen en ingebruiknameverplichtingen bij de multibandveiling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag ESA-Raad op ministerieel niveau SPACE19+

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Europese Green Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over overleg met gemeenten, GGD-en en GVA Groningen over geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een kabinetsappreciatie op het rapport Change Course, towards fair and sustainable travell for all van Sail to the COP

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  EU-voorstel: Verordening Just Transition Fund COM (2020) 22

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Weverling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 december 2019, over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Advies Staatstoezicht op de Mijnen voortgang versterkingsoperatie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de reactie op het verzoek van Warffum Alert! tot intrekking van de winningsvergunning of instemming met het winningsplan Warffum

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over enkele onderwerpen rond de bovengrondse gevolgen van aardbevingen door gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Commitment aan het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid, Spanje

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over terugkoppeling resultaten consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Amhaouch om het algemeen overleg Digitalisering op 11 maart 2020 zonder de minister van Justitie en Veiligheid te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Wiersma om een rappel inzake de toezegging van de staatssecretaris van EZK in het AO Innovatie van 5 februari 2020 om de Kamer te informeren over de doelstellingen in het Techniekpact ten aanzien van het verminderen van het tekort aan technisch geschoold personeel.

  Te behandelen:

  Loading data