Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 januari 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek WISE tot aanbieding petitie/'stukje Hemweg'

 3. 3

  Verzoek Consumentenbond tot aanbieding petitie m.b.t. onderzoek naar digitale veiligheid van apparaten oftewel ‘slimme apparaten’ of ‘IoT’ d.d. 28 januari 2020

 4. 4

  Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorlopige toepassing van het Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Consultatie algemene maatregel van bestuur n-1

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen en voornemens energie-innovatie-instrumentarium 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksrapport waardeontwikkeling huizen nabij windturbines en zonneparken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het bericht ‘GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid’ en op het bericht ‘Windmolen lekt extreem schadelijk gas’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang nationale energieprojecten en herijking Rijkscoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang wetstraject Warmtewet 2

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overdracht Energieakkoord naar Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van NFW inzake het voorstel 'Regionale Mienskipsstroom Friese Wouden'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en LOFAR

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Invulling diverse moties en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Mijnbouw/Groningen van 27 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nadere informatie over de voorgenomen verkoop van Eneco en het verkoopproces, met name over de formele rol ten aanzien van het toetsen van de verkoop van Eneco conform artikel 86f van de Elektriciteitswet 1998, en het tijdspad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de Energieraad 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Planning van te verzenden stukken ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Nadeelcompensatie vervroegde sluiting Hemwegcentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op de uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2019, over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nederlandse Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Start Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwikkelingen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Financiële stimulering samenwerking ondernemers en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van de Telecomraad van 3 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toetsingskader risicoregelingen: Garantie EZK Stichting Risk Exchange NSDF

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toetsingskader verruiming BMKB voor door PFAS en/of stikstof getroffen (deel)sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoek naar haalbaarheid en marktappreciatie van het Dutch Venture Initiative

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Appreciatie rapporten maatwerkaanpak metaal en klantreis internationaal zakendoen buiten de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitkomsten van de ex ante analyse van de Nederlandse defensie technologische en industriële basis (NLDTIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Studie "Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde industrie 2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Technische briefing over Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  EU-voorstel: Mededeling Europese Green Deal COM (2019) 640

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek om thema's aan te leveren ten behoeve van de V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 december 2019, over het bericht dat voor de productie van houtige biomassa op grote schaal hele bomen gebruikt worden in tegenstelling tot wat de minister eerder beweerde

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Notitie ‘Recente marktontwikkelingen verhogen raming broeikasgasemissies 2020’ van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kabinetsreactie op het advies ’Waardevol Toerisme, onze leefomgeving verdient het’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35350-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Openbaarmaking van het advies over de juridisch positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld en van de analyse van het parlementair budgetrecht van de Kamer in relatie tot het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Van der Lee om een gesprek met de heer Nijpels over de nadere afspraken met betrekking tot de governance van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data