Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

14 mei 2020
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Deze procedurevergadering wordt via videoverbinding gehouden en wordt niet gewebstreamd. In aanvulling op de besluitenlijst wordt ook een woordelijk verslag van deze vergadering opgemaakt en gepubliceerd. Geaccrediteerde journalisten kunnen in de Kamer de vergadering via een meeluisterverbinding live volgen. Zij dienen zich daarvoor aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070 - 318 3003. Voor verdere informatie over het aangepaste vergaderregime wordt verwezen naar de brief van de Kamervoorzitter van 9 april 2020.

Bijlagen

Deelnemers

 • H.S. Veldman (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
  • 28-05-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel -> Besluit: omzetten in schriftelijk overleg. Raad zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni, via videoverbinding. Deadline voor inbreng vaststellen op woensdag 3 juni 16.00 uur, waarbij de minister verzocht wordt haar antwoorden uiterlijk maandag 8 juni aan de Kamer te sturen.
  • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 22-06-2020 13.00 - 16.00 Werkbezoek Institute for Water Education Delft
  • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 30-06-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

  Nog te plannen commissieactiviteiten
  • Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (RBZ/OS zal naar verwachting plaatsvinden in laatste week mei of eerste week juni)
  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
  • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))
  • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op werkbezoek Bangladesh (najaar 2020)
    
  Nog te agenderen plenaire debatten
  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VSO Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
  VAO IMVO (AO d.d. 29 januari 2020)
  Besluit: De leden die een debat hebben aangevraagd wordt in overweging gegeven te bezien of deze debataanvragen gehandhaafd moeten worden, dan wel dat zij deze via de Regeling van Werkzaamheden intrekken.  
 3. 3

  Kennisagenda 2020 - Vaststellen onderwerpen incl. begeleidingsgroepen

  Besluit: De onderwerpen incl. begeleidingsgroepen voor de kennisagenda 2020 worden als volgt vastgesteld:
  1. Toekomst van de wereldhandel, WTO en handelsverdragen, in het licht van de actuele ontwikkelingen: Weverling (VVD), Bouali (D66), Van Ojik (GroenLinks)
  2. Versterking kennispositie Kamer over het Europese beleid op handels- en investeringsverdragen: Amhaouch (CDA), Weverling (VVD)
  3. Internationale klimaatfinanciering: Bouali (D66), Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
  4. Opvang in de Regio in relatie tot inzet van Nederland: Kuik (CDA), Voordewind (CU)
  5. Grondoorzaken migratie in relatie tot inzet van Nederland: Weverling (VVD), Alkaya (SP), Van den Hul (PVDA)

  Kleinere kennisthema's gekozen waarbij geen begeleidingsgroep nodig is: 
  1. Ontbijtbijeenkomst over de Afrikastrategie
  2. Rondetafelgesprek Topsectorenbeleid 
  3. Werkbezoek aan Brussel met het thema Handel.
  In de uitwerking van de kleine thema's zullen de laatste ontwikkelingen omtrent de coronacrisis mee worden genomen.

  Het voorstel voor de herziene offerteaanvraag voor het onderzoek Ontwikkelingssamenwerking en Europa met het bijbehorende budget komt, na afstemming met de begeleidingsgroep, in een volgende PV op de agenda.
 4. 4

  Gesprek met Eurocommissaris Handel Phil Hogan via videoconferentie i.p.v. werkbezoek Brussel

  Als een van de activiteiten zonder voorbereidingsgroep voor de kennisagenda 2020 heeft de commissie in februari gekozen voor een werkbezoek aan Brussel met het thema Handel. Voor de coronamaatregelen van kracht werden, heeft de staf de mogelijkheden in kaart gebracht om dit werkbezoek te plannen op maandag 25 mei aanstaande, vanwege de beschikbaarheid van de Eurocommissaris voor Handel op die dag. Vanwege de coronamaatregelen kan het werkbezoek niet doorgaan. Wel kan Eurocommissaris Hogan verzocht worden het voor die dag geplande gesprek met hem via videoverbinding te laten plaatsvinden.

  Besluit: Eurocommissaris voor Handel, Phil Hogan, verzoeken om een gesprek via videoverbinding op maandag 25 mei 2020 09.00-10.00 uur.
 5. 5

  Werkbezoek aan het Insitute for Water Education (IHE) Delft op 22 juni 2020

 6. 6

  Toezegging om te rapporteren over gesignaleerde vermeende misstanden in de tomatensector in Zuid-Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Humanitaire Hulp en Diplomatie 2019 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage bestrijding grensoverschrijdend gedrag bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toetsing aangescherpt wapenexportbeleid Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Internationale inzet bosbehoud en bosherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 3 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inzet Voorjaarsvergadering Wereldbankgroep 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Versterking internationale inzet op biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg Noodhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag schriftelijk overleg over de inzet bij de Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep (Kamerstuk 26234-235)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Spoedaanvraag Adviesraad Internationale Vraagstukken over de wijze waarop Nederland via internationale hulp kan bijdragen aan de mondiale coronabestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie scorekaarten multilaterale organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering amendementen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2019 -2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden (Kamerstuk 33625-293)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); New Delhi, 3 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Alkaya over sancties indien Vietnam bepaalde conventies niet ratificeert (Kamerstuk 21501-02-2130)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda voor de extra Raad Buitenlandse Zaken Handel inzake COVID-19 van 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag schriftelijk overleg over de extra Raad Buitenlandse Zaken Handel inzake COVID-19 van 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken Handel inzake COVID-19 van 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Herziening verordening uitzonderlijke handelsmaatregelen voor landen in stabilisatie- en associatieproces

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 11 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding briefadvies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van AIV

 36. 36

  Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 tot en met 8 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Openstaande brieven bewindspersonen

  1. 2020Z00607 Aan minister BuHa-OS - Appreciatie verslag Europese Rekenkamer d.d. 16-01-2020
  2. 2020Z00609 Aan minister BuHa-OS - Verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan d.d. 16-01-2020
 38. 38

  Verzoek non-paper inzake verduurzaming handelsakkoorden met Kamer te delen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek brief minister voortgang Invest International

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek rappelbrief aan minister inzake Afrika Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek brief minister, over de recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado

  Te behandelen:

  Loading data