Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag procedurevergadering algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 14 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 14 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS d.d. 14 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
 • 28-05-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel -> Besluit: omzetten in schriftelijk overleg. Raad zal plaatsvinden op dinsdag 9 juni, via videoverbinding. Deadline voor inbreng vaststellen op woensdag 3 juni 16.00 uur, waarbij de minister verzocht wordt haar antwoorden uiterlijk maandag 8 juni aan de Kamer te sturen.
 • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 22-06-2020 13.00 - 16.00 Werkbezoek Institute for Water Education Delft
 • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 30-06-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

Nog te plannen commissieactiviteiten
 • Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (RBZ/OS zal naar verwachting plaatsvinden in laatste week mei of eerste week juni)
 • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
 • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))
 • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op werkbezoek Bangladesh (najaar 2020)
   
Nog te agenderen plenaire debatten
9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VSO Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
VAO IMVO (AO d.d. 29 januari 2020)
Besluit: De leden die een debat hebben aangevraagd wordt in overweging gegeven te bezien of deze debataanvragen gehandhaafd moeten worden, dan wel dat zij deze via de Regeling van Werkzaamheden intrekken.  
3
Kennisagenda 2020 - Vaststellen onderwerpen incl. begeleidingsgroepen

Details

Besluit: De onderwerpen incl. begeleidingsgroepen voor de kennisagenda 2020 worden als volgt vastgesteld:
 1. Toekomst van de wereldhandel, WTO en handelsverdragen, in het licht van de actuele ontwikkelingen: Weverling (VVD), Bouali (D66), Van Ojik (GroenLinks)
 2. Versterking kennispositie Kamer over het Europese beleid op handels- en investeringsverdragen: Amhaouch (CDA), Weverling (VVD)
 3. Internationale klimaatfinanciering: Bouali (D66), Van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 4. Opvang in de Regio in relatie tot inzet van Nederland: Kuik (CDA), Voordewind (CU)
 5. Grondoorzaken migratie in relatie tot inzet van Nederland: Weverling (VVD), Alkaya (SP), Van den Hul (PVDA)

Kleinere kennisthema's gekozen waarbij geen begeleidingsgroep nodig is: 
 1. Ontbijtbijeenkomst over de Afrikastrategie
 2. Rondetafelgesprek Topsectorenbeleid 
 3. Werkbezoek aan Brussel met het thema Handel.
In de uitwerking van de kleine thema's zullen de laatste ontwikkelingen omtrent de coronacrisis mee worden genomen.

Het voorstel voor de herziene offerteaanvraag voor het onderzoek Ontwikkelingssamenwerking en Europa met het bijbehorende budget komt, na afstemming met de begeleidingsgroep, in een volgende PV op de agenda.
4
Gesprek met Eurocommissaris Handel Phil Hogan via videoconferentie i.p.v. werkbezoek Brussel

Details

Als een van de activiteiten zonder voorbereidingsgroep voor de kennisagenda 2020 heeft de commissie in februari gekozen voor een werkbezoek aan Brussel met het thema Handel. Voor de coronamaatregelen van kracht werden, heeft de staf de mogelijkheden in kaart gebracht om dit werkbezoek te plannen op maandag 25 mei aanstaande, vanwege de beschikbaarheid van de Eurocommissaris voor Handel op die dag. Vanwege de coronamaatregelen kan het werkbezoek niet doorgaan. Wel kan Eurocommissaris Hogan verzocht worden het voor die dag geplande gesprek met hem via videoverbinding te laten plaatsvinden.

Besluit: Eurocommissaris voor Handel, Phil Hogan, verzoeken om een gesprek via videoverbinding op maandag 25 mei 2020 09.00-10.00 uur.
5
Werkbezoek aan het Insitute for Water Education (IHE) Delft op 22 juni 2020
35
Aanbieding briefadvies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’ van AIV
36
Stafnotitie - Gesprek DG DEVCO d.d. 11 maart 2020
37
Verslag van een werkbezoek aan Parijs door een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 tot en met 8 februari 2020

Te behandelen:

38
Openstaande brieven bewindspersonen

Details

 1. 2020Z00607 Aan minister BuHa-OS - Appreciatie verslag Europese Rekenkamer d.d. 16-01-2020
 2. 2020Z00609 Aan minister BuHa-OS - Verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan d.d. 16-01-2020