Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

1 juli 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor presentatie over advies 'De bodem bereikt?!'

 3. 3

  Aanbieding studie ‘Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020. Gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij’ van PBL

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Uitspraak Vergrote Kamer van Beroep inzake octrooien op klassiek veredelde groente

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 13 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de videoconferentie van de EU Landbouwministers op 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie van het advies over een duurzame kottervisserij op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindadvies Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek om enkele brieven en notities tijdens het plenaire debat over de stikstofproblematiek d.d. 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verantwoordingsrapportage 2019 en jaarbeeld 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de moties over kweekvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Derogatie van de Nitraatrichtlijn 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van het schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij i.v.m. het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Benoeming van de verkenner betreffende het Noordzeeakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche Mededeling Van Boer tot Bord

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire debatten en dertigledendebatten

   Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019)
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwaater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister I&W en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op brieven van Mobilisation of the Environment (MOB) en op een nieuwsbrief van Werkgroep Behoud de Peel inzake de stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Hervestiging van de wolf in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over natuurinclusief bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het artikel in Trouw "Landbouwgif zit diep in de beschermde natuur”

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 29 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de videoconferentie van de EU Landbouwministers op 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Verantwoordingsstukken LNV 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Voorstel sector stikstofreductie via een voermaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om een advies van de parlementair advocaat over beperkingen stellen aan het gebruik van reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) voor een technische briefing over het advies van de Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden en verzoek om het AO Gewasbeschermingsmiddelen snel na het zomerreces in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van het lid Moorlag de minister van LNV een reactie te vragen op de aangeboden petitie 'Landelijke chip- en registratieplicht katten' door Dierenbescherming

  Te behandelen:

  Loading data