Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 juni 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Deze procedurevergadering vindt plaats via een videoverbinding en wordt live gestreamd via de website van de Tweede Kamer.

Bijlagen

Deelnemers

 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding publicatie 'Kansrijk landbouw- en voedselbeleid' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 3. 3

  Besluit plantgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verantwoordingsstukken van het ministerie van LNV 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nahangprocedure Besluit identificatie en registratie van dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming vergadering van mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  ICES advies pulsvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Exporten levend vee

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eerste kwartaalrapportage 2020 fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op enkele toezeggingen gedaan het VAO gewasbeschermingsmiddelen van 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen rond de eikenprocessierups

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brochure Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages 2013-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie inzake melding GGD bij een vestiging van een slachthuis in Groenlo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken herbezinning NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Coccidiosemiddelen in pluimveevoer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Wakker Dier over varkenswelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Herziening LNV begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Debat over nieuwe onderzoeksresultaten Covid-19 bij nertsen (aangevraagd door het lid De Groot op 26 mei 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 22. 22

  Geplande commissieactiviteiten tot het zomerreces

  03-06-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Videoconferentie van de EU Landbouw- en Visserijministers op 8 juni 2020
  09-06-2020 16.30 - 19.30 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan
  12-06-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken LNV 2019
  17-06-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  22-06-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Natuur
  24-06-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020
  29-06-2020 09.30 - 12.30 Rondetafelgesprek Mestbeleid
  01-07-2020 11.15 - 12.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Algemeen overleg Mestbeleid - direct na zomerreces (pv 18/5)
  Algemeen overleg Dierenwelzijn buiten de veehouderij  - kort na het zomerreces (pv 18/5)
  Algemeen overleg Landbouw, Klimaat en Voedsel - na zomerreces (pv 18/5)
  Algemeen overleg Visserij - na zomerreces (pv 18/5)
  Algemeen overleg Biotechnologie en Tuinbouw - na zomerreces (pv 18/5)
  Algemeen overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan - na ontvangst brief minister besluiten over termijn (pv 18/5)
  Technische briefing Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor welzijn van proefdieren - najaar (pv 18/5)
  Algemeen overleg Dierproeven - na technische briefing (pv 11/3)
  Algemeen overleg Dieren in de veehouderij (op pv 3/6 samengevoegd met het AO Paarden)
  Algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen
  Algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  Algemeen overleg Pacht
  Algemeen overleg Regio deals

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU-voorstel: Van boer tot bord-strategie COM (2020) 381

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-stafnotitie - Voorstel gesprekken met de Eurocommissaris voor Landbouw en met de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedsel

 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over een Nationaal Bomenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stafnotitie - Voorstel spreektijden notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over een Nationaal Bomenplan

 29. 29

  Stand van zaken onderzoek COVID-19 naar nertsenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stafnotitie – Derde incidentele suppletoire begroting LNV 2020

 31. 31

  Stafnotitie - Incidentele suppletoire begroting LNV 2020 (samenhangende met de Voorjaarsnota)

 32. 32

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om de ministers van LNV en J&V te vragen naar de stand van zaken t.a.v. het wetsvoorstel inzake een verbod op het couperen van staarten van paarden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van de leden Futselaar (SP) en Bisschop (SGP) om de minister van LNV te vragen of de termijn van de internetconsultatie van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering verlengd kan worden.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister van LNV een reactie te vragen op het artikel in Trouw "Landbouwgif zit diep in de beschermde natuur"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de ministers van LNV, I&W en BiZa een rappel te zenden op het verzoek van de commissie om een reactie te mogen ontvangen op een brief van NL Greenlabel 'Maak natuurinclusief bouwen de norm'

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven