Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 januari 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • A. Weverling (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding rapport over epilepsie bij Tollers d.d. 28 januari 2020

 3. 3

  Vierde nota van wijziging Plantgezondheidswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Beleidsdoorlichting agrobeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Zesjaarlijkse nationale rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn, publieksversie rapportage Biodiversiteitsverdrag en Nederlandse vertaling IPBES-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportages over de status van de natuur in Nederland en in de wereld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarplan 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op commissieverzoek over een brief derden inzake een melding van ernstige overtredingen van Europese regelgeving omtrent voedselveiligheid in combinatie met het vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording commissievragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven in de rechtszaak mond- en klauwzeer Kootwijkerbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van Dierencoalitie en Eurogroup for Animals over alternatieven voor CO2-bedwelming van varkens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beoordelingssystematiek huis- en hobbydierenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Particulier gebruik azijn tegen onkruid en groene aanslag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (aangevraagd door het lid Futselaar) op 26 november 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) over het 10 puntenplan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw (Dewegvooruit.nl) (minister LNV) 

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van de commissie Financiën om twee beleidsthema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Officiële Controle Verordening van toepassing geworden in alle lidstaten van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afspraken met Het Landbouw Collectief

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op position paper Stichting Agrifacts over de Spoedwet aanpak stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op commissieverzoek over de brief van Nepluvi over de gevolgen voor de Nederlandse pluimveesector van het Associatieakkoord tussen de EU en Mercosur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overheveling budget Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van pijler 1 naar pijler 2 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nadere informatie over de onderhandelingen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van het lid Graus (PVV) om het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) middels een presentatie een korte toelichting te laten geven over kansen voor het welzijn van proefdieren en het werk dat NCad daartoe verricht

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport 'Betaalbaar Beter Boeren' van Greenpeace en het bijbehorende rapport van Ecorys: MKBA Toekomstbestendige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de minister te vragen de commissie te informeren over de stand van zaken inzake vogelgriep naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) de minister te vragen voor 1 februari 2020 te reageren op de initiatiefnota 'Nationaal Bomenplan' van de leden Bromet (GroenLinks) en Futselaar (SP) en te laten weten wanneer de Kamer de bossenstrategie ontvangt

  Te behandelen:

  Loading data